Utdelningar i fastighetsaktier

Fastighetsbolag är som regel ganska stabila bolag med god ekonomi som ger utrymme för aktieutdelningar. Men hur ska man tänka kring utdelningar i fastighetsaktier? Är det bäst att satsa på bolagen med så hög utdelning som möjligt – eller är högst direktavkastning inte alltid bäst?

Utdelningar i fastighetsaktier är ett bra sätt att få ett stabilt, regelbundet kassaflöde in i portföljen. Pengar som med fördel sedan kan återinvesteras i nya aktier för att på sikt skapa en gynnsam ränta på ränta-effekt.

För att ett bolag ska ha råd att ge utdelning måste ekonomin vara god och bolaget måste gå med vinst. Fastighetsbolag är överlag kända för att vara starka finansiellt – mycket tack vare de regelbundna hyresintäkter som kommer in.

Således är det relativt vanligt att börsbolag inom fastighetsbranschen ger aktieutdelning.

Vill du investera i fastighetsaktier som ger utdelning finns ett par saker som kan vara bra att tänka på. Det är exempelvis lätt att främst lockas av en hög direktavkastning eftersom sådana aktier ger mest pengar här och nu – men för bäst lönsamhet på lång sikt är det inte alltid det mest fördelaktiga. 

Utdelning och direktavkastning

På aktieanalyssidorna hos nätmäklare som Avanza eller Nordnet kan man i detaljerna för varje aktie läsa om såväl utdelning som direktavkastning. Men vad är egentligen skillnaden?

Utdelning uttrycks alltid i kronor och ören per aktie – till exempel 2,50 kr per aktie. Hur mycket av vinsten som ska delas ut beslutas på en bolagsstämma efter det att årsredovisningen för föregående räkenskapsår är avslutad. 

När utdelningen väl är beslutad ändras den som regel inte. Styrelsen kan dock besluta om en extra utdelning under året, till exempel om resultatet blev ännu bättre än förväntat eller om företaget gör en lyckosam försäljning och får in mycket kapital.

Direktavkastning skrivs till skillnad från aktieutdelningen alltid i procent. Värdet räknas fram enligt följande:

Utdelning per aktie/aktiekursen = direktavkastning

Exempel: För en aktie som kostar 100 kr och för vilken nästa utdelning är satt till 5 kr blir direktavkastningen 5/100 = 5%.

Direktavkastningen är inte ett statiskt värde som utdelningen. Detta eftersom uträkningen av direktavkastningen delvis baseras på aktiens kurs – vilken ju förändras hela tiden i takt med fluktuationer på marknaden.

Stiger aktiepriset blir direktavkastningen lägre, och sjunker aktiepriset blir direktavkastningen högre. 

Utdelningar i fastighetsaktier – hur ska man tänka?

Såväl direktavkastningen som summan för nästkommande beslutade utdelning är viktiga att titta på när du ska köpa aktier i fastighetsbolag som ger utdelning. 

Vidare är även utdelningsandel och utdelningstillväxt av stor betydelse.

Det kan vara lockande att välja fastighetsaktier med så hög utdelning och därmed så hög direktavkastning som möjligt eftersom dessa ger mer utbetalt här och nu. Du får mer pengar in på kontot som du antingen kan ta ut eller investera på nytt. 

Att välja aktier med hög direktavkastning – det vill säga ungefär 5% eller mer – behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. På lång sikt är det dock oftast mer fördelaktigt att investera i sådana som har lite lägre utdelning och direktavkastning – men en bättre värdeökning och en bättre utdelningstillväxt.

En hög direktavkastning och höga utdelningar signalerar nämligen att företaget i fråga inte sparar särskilt mycket av vinsten till att investera i bolaget, och utan nya investeringar blir det svårt att skapa bra tillväxt. 

Oftast får du en betydligt bättre totalavkastning – det vill säga summan av kursvinst och utdelningar – om du väljer fastighetsaktier med lite lägre utdelning och direktavkastning, men med desto bättre tillväxt. 

Titta på utdelningshistoriken och utdelningstillväxten

Utdelningshistorik och utdelningstillväxt är viktiga faktorer att kika på för alla utdelningsaktier – inte bara aktier i fastighetsbolag. 

Utdelningshistoriken bör vara så stabil som möjligt, vilket innebär att det helst ska vara så få inställda eller sänkta utdelningar som möjligt historiskt. Detta indikerar att företaget går bra och växer som det ska. 

Utdelningstillväxt bör också finnas, eftersom det visar att ett bolag går så pass bra att utdelningarna regelbundet kan höjas.

Om ett fastighetsbolag har en brokig utdelningshistorik och en dålig utdelningstillväxt signalerar det att ekonomin inte är så stabil som en skulle önska. 

Fastighetsaktier med bra utdelning

På den svenska fastighetsmarknaden finns flera riktigt kvalitativa, stabila bolag som är mycket bra utdelningsaktier. Flera av dem kvalar in bland de mest populära aktierna i Sverige överlag. 

Följande är några av de bästa svenska utdelningsaktierna inom fastighetsbranschen:

 1. Castellum
 2. Klövern B
 3. Klövern A
 4. Hufvudstaden A
 5. Wallenstam
 6. Sagax B
 7. Atrium Ljungberg B
 8. Kungsleden
 9. ALM Equity
 10. Samhällsbyggnadsbolag i Norden B

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Vill du läsa mer om fastighetsaktierna i listan klickar du bara på länkarna som tar dig till Avanzas analyssidor.

Preferensaktier har ofta hög direktavkastning

Preferensaktier är aktier som ger dig som ägare förtursrätt till såväl utdelning som eventuellt kvarvarande kapital vid en konkurs och likvidation. Preffar har som regel betydligt högre direktavkastning än vanliga stamaktier – men även en sämre kurspotential.

Vill du investera i fastighetsaktier med hög utdelning kan preffar vara ett alternativ att titta närmare på. Denna typ av aktier är särskilt vanligt förekommande i just fastighetsbolag, och det finns ett antal olika att välja bland på den svenska marknaden. 

Innan du köper preferensaktier är det dock viktigt att veta hur villkoren för dessa ser ut samt vilka risker och möjligheter som finns. Preffar bör inte utgöra hela eller stora delar av en aktieportfölj, utan endast användas som komplement till vanliga stamaktier. 

Här kan du läsa mer om preferensaktier i fastighetsbolag. 

5 snabba om utdelningar i fastighetsaktier

 • Fastighetsbolag är ofta ekonomiskt starka och stabila, varför många fastighetsaktier ger bra utdelningar
 • Hög utdelning och hög direktavkastning ger mer pengar här och nu – men är sällan det mest lönsamma på lång sikt
 • Utdelningstillväxt och utdelningshistorik är viktiga variabler att titta på när du väljer fastighetsaktier med utdelning
 • Hur ofta utdelning ges i fastighetsaktier varierar från bolag till bolag – varje fastighetsföretag bestämmer sin egen utdelningspolicy
 • Många fastighetsbolag emitterar även preferensaktier som komplement till vanliga stamaktier. Preffar ger förtur till en hög, förutbestämd utdelning – men det finns också flertalet risker och nackdelar som är viktiga att känna till innan ett köp görs.