Hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj?

Fastighetsaktier är ofta relativt okänsliga för inflation och kan bidra med viss stabilitet i sparandet. Men hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj? Hur stor procentuell andel av sparandet bör vigas åt fastighetsbranschen?

Hur man ska allokera – det vill säga fördela – innehaven i sin aktieportfölj är en fråga många småsparare brottas med och känner sig osäkra på. Hur många aktier bör man ha totalt – och hur ska man tänka när man fördelar mellan olika branscher?

Fastighetsaktier är populära att inkludera eftersom bolag verkamma inom fastighetsbranschen överlag är ganska stabila rent finansiellt. Detta mycket tack vare löpande hyresintäkter och hög efterfrågan på lokaler. 

Samtidigt är det aldrig bra att exponera sig alltför snävt mot en och samma bransch – oavsett hur stabil den än må vara. 

Hur många fastighetsaktier man bör ha i sin portfölj kan se olika ut beroende på övrig exponering och den övergripande investeringsstrategin. Nedan finner du tips på hur du kan tänka när du skapar din portfölj. 

Först och främst: Hur många aktier bör man ha totalt?

Ett av de vanligaste misstagen många svenska småsparare gör är att ha alldeles för få aktier i sin portfölj. Nästan hälften av alla privatsparare har endast aktier i ett enda bolag, och av resterande är det vanligt med bara 3-4 olika aktier.

För riskspridningens skull är det alldeles för få. Har man endast en eller ett fåtal olika aktier i portföljen blir man väldigt sårbar för en eventuell nedgång på en av marknaderna och/eller i ett av bolagen. 

Samtidigt är det också viktigt att inte ha aktier i alldeles för många bolag heller då det kan bli svårt att bevaka och förvalta dem tillräckligt väl. Dessutom påverkas den totala värdeutvecklingen. En vanlig rekommendation är att en aktieportfölj bör innehålla omkring 12-15 olika aktier.

Då har du tillräckligt många för att få en god riskspridning – såvida du inte bara äger aktier i bolag inom samma bransch förstås – men ändå tillräckligt få för att kunna ha bra koll och även få chans till bra värdeökning. 

Hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj?

Det finns inget entydigt och definitivt svar på hur stor del av den totala portföljen som bör utgöras av fastighetsaktier. Det beror lite på hur det övriga innehavet ser ut, vilken investeringsstrategi du har samt huruvida du redan har kapital exponerat mot fastighetsbranschen i form av en ägd bostad. 

Rent generellt gäller för fastighetsaktier detsamma som för andra aktier. För att undvika en alltför ensidig och snäv exponering bör aktier inom en och samma bransch – i det här fallet fastighetsbranschen – inte utgöra en alltför stor del av det totala innehavet. 

En eller par olika fastighetsaktier kan vara lagom. Vill du investera i flera fastighetsbolag är det viktigt att ha diversifieringen i åtanke även då. För en bra riskspridning är det klokt att satsa på fastighetsbolag med olika inriktining – till exempel ett som sysslar med bostäder och ett som främst har kommersiella fastigheter. 

Äger du din bostad?

Har du en bostadsrätt, en villa eller kanske ett fritidshus har du redan en hel del kapital exponerat mot fastighetsmarknaden – om än på ett annat sätt än om du äger aktier i fastighetsbolag. 

Trots att det inte är samma sak att äga en bostad som att äga aktier är detta de facto en aspekt värd att ta med i beräkningen om du funderar på att köpa fastighetsaktier. Till exempel är ränteläget en variabel som påverkar dig både om du äger en bostad och om du äger aktier i ett fastighetsbolag. 

Att äga en bostad utgör givetvis inget hinder för att även köpa aktier i fastighetsbolag – men det är bra att vara medveten om det faktum att bägge ger exponering mot samma marknad och påverkas av mer eller mindre samma faktorer. 

Diversifiera med fastighetsbolag på olika geografiska marknader

Att satsa på fastighetsbolag som är verksamma på olika geografiska marknader är ytterligare ett bra sätt att sprida riskerna om du vill inkludera fler fastighetsaktier än en i din portfölj. 

Med olika geografiska marknader kan avses både inom Sverige och utomlands. Bland svenska företag inom fastighetsbranschen finns exempelvis de som främst äger fastigheter i de tre största städerna; Stockholm, Göteborg och Malmö, samt de som är inritade på andra områden – till exempel Mälardalen eller Norrland. 

Alla svenska fastighetsbolag är förstås en del av den nationella svenska fastighetsmarkanden, men likväl kan det finnas ett värde i att även diversifiera sig mot olika regionala marknader. 

Vill du ytterligare bredda din exponering kan du även vända blicken mot utländska fastighetsbolag. Nätmäklare som Avanza som Nordnet har bägge generösa utbud av utländska aktier, av vilka många är fastighetsaktier. 

Viktigt att tänka vid köp av utländska värdepapper är att det kan vara svårare att såväl hitta som att förstå information om uländska bolag. Det kan ta längre tid och vara mer omständigt att analysera och värdera utländska aktier. För att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut är det likväl viktigt att det blir gjort.

Anpassa till rådande marknadsläge

Fastighetsaktier är som inledningsvis nämndes aktier i bolag som överlag är stabila och som har goda kassaflöden. De är således relativt trygga investeringar som inte är speciellt känsliga för inflation. 

Samtidigt är fastighetsbolag känsliga för räntehöjningar. Detta eftersom fastighetsbolag ofta belånar stora delar av sina investeringar. 

Det svenska ränteläget har under ganska många år varit mycket lågt, vilket varit gynnsamt för bland annat fastighetsbolagen. De har kunnat belåna sina investeringar till mycket förmånliga räntor och många bolag har gått som tåget. 

Det ränteläge som nu har varit, med minusränta och nollränta, kommer dock inte vara för evigt. Förr eller senare kommer räntorna börja stiga – något som i allra högsta grad kommer att påverka fastighetsbolagen. 

Givet detta är det klokt att hålla ett öga på rådande ränteläge och hur utvecklingen ser ut att bli framgent. I ett läge där stigande räntor är att vänta kan det vara bra att se över antal innehav i fastighetsaktier och hur stor del av portföljen de utgör.

Är du intresserad av aktier så kan du kika in på vår systersida: Bästa aktierna