Fördelar och nackdelar med fastighetsaktier

Överväger du att komplettera din portfölj med aktier i fastighetsbolag är det viktigt att du först förstår hur de fungerar samt vilka möjligheter och risker de bringar. Nedan listas alla fördelar och nackdelar med fastighetsaktier samt tips på sådant du bör tänka på inför en investering i fastighetsbolag.

Fastighetsaktier är aktier i bolag som på något sätt bedriver sin huvudsakliga verksamhet i fastighetsbranschen. Det kan till exempel röra sig om bolag som utvecklar, äger, hyr ut och förvaltar olika typer av fastigheter – såväl bostadshus som offentliga byggnader, företagsbyggnader och kommersiella fastigheter. 

För många privatsparare har aktier i fastighetsbolag en given plats i en balanserad portfölj. Fastighetsbolag är som regel väldigt stabila bolag med stark ekonomi tack vare löpande intäkter från framförallt hyror. Fördelarna med denna typ av aktier är flera. 

Precis som med allt annat är det dock inte bara guld och gröna skogar – även fastighetsaktier har ett par nackdelar, eller riskfaktorer, vilka är precis lika viktiga att känna till som allt det positiva.

Genom att ha insikt i bägge delarna och vad som talar för respektive mot fastighetsaktier blir det lättare att fatta välgrundade beslut och göra genomtänkta investeringar med full riskmedvetenhet. 

Fördelar med fastighetsaktier

  • Bolag med stabil ekonomi: Fastighetsbolag är generellt sett mycket finansiellt starka – framförallt tack vare de löpande hyresintäkter som kommer in regelbundet. Hyreskontrakt tecknas ofta på lång tid framåt, åtminstone för 12 månader i taget, vilket bidrar med en ekonomisk trygghet – såväl för företaget som sådant, men även för dig som investerare.Det faktum att fastighetsbolag har säkrade intäkter för ett år eller mer framöver gör att de inte påverkas särskilt lätt av tillfälliga trender utan istället kan planera mer långsiktigt.
  • Bra skydd mot inflation: Såväl hyror som priser på fastigheter tenderar att följa inflationen mycket väl – till och med bättre än aktier överlag. För dig som äger fastighetsaktier innebär detta ett extra bra skydd mot inflation.
  • Kontracykliska: En del fastighetsaktier är relativt okänsliga för förändringar i konjunkturen – framförallt sådana i fastighetsbolag inriktade på bostäder. Att en aktie är kontracyklisk innebär att dess värde inte påverkas negativt av en nedgång i konjunkturen.Observera dock att det ofta ser annorlunda ut för företag med kontorslokaler och företagsbyggnader. Behovet av bostäder förändras inte för att marknaden går in i en lågkonjunktur, men efterfrågan på kommersiella lokaler kan mycket väl göra det.
  • Aktier med hävstångseffekt: Fastighetsaktier gynnas av det faktum att fastighetsbolag, till skillnad från bolag inom många andra branscher, kan belåna stora delar av sina investeringar. De får dessutom låna till låg ränta eftersom fastigheterna kan tecknas in som säkerhet hos banken.Att investeringarna belånas innebär att en hävstångseffekt uppstår, vilket är gynnsamt för aktiens värde.
  • Handlas ofta med substansrabatt: Fastighetsbolag handlas liksom investmentbolag ofta till substansrabatt. Detta innebär lite kort förklarat att du får köpa aktier för ett lägre pris än vad dess substansvärde uppgår till. Du får alltså mer värde än vad du betalar för.Vidare kan du tack vare substansrabatten också få möjlighet att så småningom få tillbaka delar av din investering om bolaget mot förmodan skulle försättas i konkurs. Substansrabatten gör att alltså att risken begränsas något.
  • Stark marknad: De rekordlåga räntorna och den ständigt ökande efterfrågan på såväl bostadshus som andra slags fastigheter har gjort att fastighetsmarknaden gått mycket starkt framåt under många år. Det finns goda förutsättningar för lukrativa investeringar. 
fördelar och nackdelar fastighetsaktier
Det finns både fördelar och nackdelar med fastighetsaktier.

Nackdelar med fastighetsaktier

  • Digitaliseringen: I takt med att digitaliseringen tar över allt mer väljer också fler företag att övergå till mindre lokaler och fler butiker att övergå till onlinehandel.Detta påverkar inte bostadsbolag, men innebär däremot ett stort hot för de fastighetsbolag som är inriktade på företagslokaler och kommersiella fastigheter. Många lokaler riskerar att bli stående tomma om allt fler väljer att i större utsträckning – eller helt och hållet – förlägga sin verksamhet online.
  • Förändringar i ränteläget: De senaste årens låga räntor har varit mycket gynnsamma för fastighetsbolagen – men förr eller senare kommer marknadsräntorna att stiga igen. När så sker kommer fastighetsbolagens lån att bli dyrare – såväl de befintliga som de nya de tar ut – vilket givetvis innebär ökade kostnader och mindre pengar kvar i kassan.
  • Substansrabatten kan ge en falsk trygghet: Som ovan nämndes kan det faktum att aktier i fastighetsbolag handlas till substansrabatt ge dig bättre chanser att få tillbaka din investering vid en konkurs. Detta är naturligtvis bra, men samtidigt är det mycket sällan ett fastighetsbolag faktiskt går i konkurs och måste likvideras.Hamnar företaget i ekonomiska svårigheter är det istället mer sannolikt att aktiekursen påverkas negativt. Beroende på hur mycket priset faller kan du då förlora hela eller delar av din investering. Att fastighetsaktier ofta köps med substansrabatt innebär alltså inte att du inte kan förlora pengar på dem.

Bra att tänka på vid köp av fastighetsaktier

Givet de fördelar och nackdelar som listats här ovan finns ett par saker som kan vara bra att tänka på om du vill köpa aktier i fastighetsbolag.

Fastighetsaktier är som alla andra aktier finansiella instrument vilka kan både öka och minska i värde. Ju mer insatt du är i aktieslaget och ju mer riskmedvetna val du gör desto större är chansen att du lyckas väl med dina investeringar. 

Följande är några värdefulla tips att lägga på minnet vid investeringar i fastighetsbolag:

Diversifiera: Precis som vid alla investeringar är det viktigt att diversifiera – det vill säga sprida riskerna. Låt till exempel inte fastighetsaktier utgöra en alltför stor del av din totala portfölj för att undvika sårbarhet vid nedgångar på marknaden. Vill du köpa aktier i flera olika fastighetsbolag är det också bra att satsa på bolag med olika inriktning och med fokus på olika områden i Sverige och/eller utomlands.

Bostadsinnehavare: Äger du din bostad har du redan en hel del kapital exponerat mot fastighetsmarknaden. Detta kan vara lätt att glömma bort, men värt att tänka på när du väljer hur stor andel av din portfölj som ska vigas åt fastighetsaktier.

Sammanfattning: Fördelar och nackdelar med fastighetsaktier 

Fastighetsaktier har likt alla andra slags aktier både sådant som talar för dem och sådant som talar mot dem. Fördelar och nackdelar.

Fastighetsbolag är kända för att ofta ha bra, stabil ekonomi med regelbundna hyresintäkter som ger såväl bolaget som dig som aktieägare en bra trygghet. De är relativt okänsliga för inflation (framförallt bostadsbolag) och för kortsiktiga trender.

På minussidan påverkas de mycket av höjda räntor och det faktum att efterfrågan på kontors- och butikslokaler minskar i takt med allt fler verksamheter digitaliseras. 

Vill du veta mer om aktier? På Aktier för nybörjare hittar du allt du behöver veta för att komma igång med investeringar på börsen.