Hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj?

hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj

Fastighetsaktier är ofta relativt okänsliga för inflation och kan bidra med viss stabilitet i sparandet. Men hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj? Hur stor procentuell andel av sparandet bör vigas åt fastighetsbranschen?

Hur man ska allokera – det vill säga fördela – innehaven i sin aktieportfölj är en fråga många småsparare brottas med och känner sig osäkra på. Hur många aktier bör man ha totalt – och hur ska man tänka när man fördelar mellan olika branscher?

Fastighetsaktier är populära att inkludera eftersom bolag verkamma inom fastighetsbranschen överlag är ganska stabila rent finansiellt. Detta mycket tack vare löpande hyresintäkter och hög efterfrågan på lokaler. 

Samtidigt är det aldrig bra att exponera sig alltför snävt mot en och samma bransch – oavsett hur stabil den än må vara. 

Hur många fastighetsaktier man bör ha i sin portfölj kan se olika ut beroende på övrig exponering och den övergripande investeringsstrategin. Nedan finner du tips på hur du kan tänka när du skapar din portfölj. 

Först och främst: Hur många aktier bör man ha totalt?

Ett av de vanligaste misstagen många svenska småsparare gör är att ha alldeles för få aktier i sin portfölj. Nästan hälften av alla privatsparare har endast aktier i ett enda bolag, och av resterande är det vanligt med bara 3-4 olika aktier.

För riskspridningens skull är det alldeles för få. Har man endast en eller ett fåtal olika aktier i portföljen blir man väldigt sårbar för en eventuell nedgång på en av marknaderna och/eller i ett av bolagen. 

Samtidigt är det också viktigt att inte ha aktier i alldeles för många bolag heller då det kan bli svårt att bevaka och förvalta dem tillräckligt väl. Dessutom påverkas den totala värdeutvecklingen. En vanlig rekommendation är att en aktieportfölj bör innehålla omkring 12-15 olika aktier.

Då har du tillräckligt många för att få en god riskspridning – såvida du inte bara äger aktier i bolag inom samma bransch förstås – men ändå tillräckligt få för att kunna ha bra koll och även få chans till bra värdeökning. 

Hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj?

Det finns inget entydigt och definitivt svar på hur stor del av den totala portföljen som bör utgöras av fastighetsaktier. Det beror lite på hur det övriga innehavet ser ut, vilken investeringsstrategi du har samt huruvida du redan har kapital exponerat mot fastighetsbranschen i form av en ägd bostad. 

Rent generellt gäller för fastighetsaktier detsamma som för andra aktier. För att undvika en alltför ensidig och snäv exponering bör aktier inom en och samma bransch – i det här fallet fastighetsbranschen – inte utgöra en alltför stor del av det totala innehavet. 

En eller par olika fastighetsaktier kan vara lagom. Vill du investera i flera fastighetsbolag är det viktigt att ha diversifieringen i åtanke även då. För en bra riskspridning är det klokt att satsa på fastighetsbolag med olika inriktining – till exempel ett som sysslar med bostäder och ett som främst har kommersiella fastigheter. 

Äger du din bostad?

Har du en bostadsrätt, en villa eller kanske ett fritidshus har du redan en hel del kapital exponerat mot fastighetsmarknaden – om än på ett annat sätt än om du äger aktier i fastighetsbolag. 

Trots att det inte är samma sak att äga en bostad som att äga aktier är detta de facto en aspekt värd att ta med i beräkningen om du funderar på att köpa fastighetsaktier. Till exempel är ränteläget en variabel som påverkar dig både om du äger en bostad och om du äger aktier i ett fastighetsbolag. 

Att äga en bostad utgör givetvis inget hinder för att även köpa aktier i fastighetsbolag – men det är bra att vara medveten om det faktum att bägge ger exponering mot samma marknad och påverkas av mer eller mindre samma faktorer. 

Diversifiera med fastighetsbolag på olika geografiska marknader

Att satsa på fastighetsbolag som är verksamma på olika geografiska marknader är ytterligare ett bra sätt att sprida riskerna om du vill inkludera fler fastighetsaktier än en i din portfölj. 

Med olika geografiska marknader kan avses både inom Sverige och utomlands. Bland svenska företag inom fastighetsbranschen finns exempelvis de som främst äger fastigheter i de tre största städerna; Stockholm, Göteborg och Malmö, samt de som är inritade på andra områden – till exempel Mälardalen eller Norrland. 

Alla svenska fastighetsbolag är förstås en del av den nationella svenska fastighetsmarkanden, men likväl kan det finnas ett värde i att även diversifiera sig mot olika regionala marknader. 

Vill du ytterligare bredda din exponering kan du även vända blicken mot utländska fastighetsbolag. Nätmäklare som Avanza som Nordnet har bägge generösa utbud av utländska aktier, av vilka många är fastighetsaktier. 

Viktigt att tänka vid köp av utländska värdepapper är att det kan vara svårare att såväl hitta som att förstå information om uländska bolag. Det kan ta längre tid och vara mer omständigt att analysera och värdera utländska aktier. För att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut är det likväl viktigt att det blir gjort.

Anpassa till rådande marknadsläge

Fastighetsaktier är som inledningsvis nämndes aktier i bolag som överlag är stabila och som har goda kassaflöden. De är således relativt trygga investeringar som inte är speciellt känsliga för inflation. 

Samtidigt är fastighetsbolag känsliga för räntehöjningar. Detta eftersom fastighetsbolag ofta belånar stora delar av sina investeringar. 

Det svenska ränteläget har under ganska många år varit mycket lågt, vilket varit gynnsamt för bland annat fastighetsbolagen. De har kunnat belåna sina investeringar till mycket förmånliga räntor och många bolag har gått som tåget. 

Det ränteläge som nu har varit, med minusränta och nollränta, kommer dock inte vara för evigt. Förr eller senare kommer räntorna börja stiga – något som i allra högsta grad kommer att påverka fastighetsbolagen. 

Givet detta är det klokt att hålla ett öga på rådande ränteläge och hur utvecklingen ser ut att bli framgent. I ett läge där stigande räntor är att vänta kan det vara bra att se över antal innehav i fastighetsaktier och hur stor del av portföljen de utgör.

Är du intresserad av aktier så kan du kika in på vår systersida: Bästa aktierna

Fördelar och nackdelar med fastighetsaktier

Fördelar och nackdelar med fastighetsaktier

Överväger du att komplettera din portfölj med aktier i fastighetsbolag är det viktigt att du först förstår hur de fungerar samt vilka möjligheter och risker de bringar. Nedan listas alla fördelar och nackdelar med fastighetsaktier samt tips på sådant du bör tänka på inför en investering i fastighetsbolag.

Fastighetsaktier är aktier i bolag som på något sätt bedriver sin huvudsakliga verksamhet i fastighetsbranschen. Det kan till exempel röra sig om bolag som utvecklar, äger, hyr ut och förvaltar olika typer av fastigheter – såväl bostadshus som offentliga byggnader, företagsbyggnader och kommersiella fastigheter. 

För många privatsparare har aktier i fastighetsbolag en given plats i en balanserad portfölj. Fastighetsbolag är som regel väldigt stabila bolag med stark ekonomi tack vare löpande intäkter från framförallt hyror. Fördelarna med denna typ av aktier är flera. 

Precis som med allt annat är det dock inte bara guld och gröna skogar – även fastighetsaktier har ett par nackdelar, eller riskfaktorer, vilka är precis lika viktiga att känna till som allt det positiva.

Genom att ha insikt i bägge delarna och vad som talar för respektive mot fastighetsaktier blir det lättare att fatta välgrundade beslut och göra genomtänkta investeringar med full riskmedvetenhet. 

Fördelar med fastighetsaktier

 • Bolag med stabil ekonomi: Fastighetsbolag är generellt sett mycket finansiellt starka – framförallt tack vare de löpande hyresintäkter som kommer in regelbundet. Hyreskontrakt tecknas ofta på lång tid framåt, åtminstone för 12 månader i taget, vilket bidrar med en ekonomisk trygghet – såväl för företaget som sådant, men även för dig som investerare.Det faktum att fastighetsbolag har säkrade intäkter för ett år eller mer framöver gör att de inte påverkas särskilt lätt av tillfälliga trender utan istället kan planera mer långsiktigt.
 • Bra skydd mot inflation: Såväl hyror som priser på fastigheter tenderar att följa inflationen mycket väl – till och med bättre än aktier överlag. För dig som äger fastighetsaktier innebär detta ett extra bra skydd mot inflation.
 • Kontracykliska: En del fastighetsaktier är relativt okänsliga för förändringar i konjunkturen – framförallt sådana i fastighetsbolag inriktade på bostäder. Att en aktie är kontracyklisk innebär att dess värde inte påverkas negativt av en nedgång i konjunkturen.Observera dock att det ofta ser annorlunda ut för företag med kontorslokaler och företagsbyggnader. Behovet av bostäder förändras inte för att marknaden går in i en lågkonjunktur, men efterfrågan på kommersiella lokaler kan mycket väl göra det.
 • Aktier med hävstångseffekt: Fastighetsaktier gynnas av det faktum att fastighetsbolag, till skillnad från bolag inom många andra branscher, kan belåna stora delar av sina investeringar. De får dessutom låna till låg ränta eftersom fastigheterna kan tecknas in som säkerhet hos banken.Att investeringarna belånas innebär att en hävstångseffekt uppstår, vilket är gynnsamt för aktiens värde.
 • Handlas ofta med substansrabatt: Fastighetsbolag handlas liksom investmentbolag ofta till substansrabatt. Detta innebär lite kort förklarat att du får köpa aktier för ett lägre pris än vad dess substansvärde uppgår till. Du får alltså mer värde än vad du betalar för.Vidare kan du tack vare substansrabatten också få möjlighet att så småningom få tillbaka delar av din investering om bolaget mot förmodan skulle försättas i konkurs. Substansrabatten gör att alltså att risken begränsas något.
 • Stark marknad: De rekordlåga räntorna och den ständigt ökande efterfrågan på såväl bostadshus som andra slags fastigheter har gjort att fastighetsmarknaden gått mycket starkt framåt under många år. Det finns goda förutsättningar för lukrativa investeringar. 
fördelar och nackdelar fastighetsaktier
Det finns både fördelar och nackdelar med fastighetsaktier.

Nackdelar med fastighetsaktier

 • Digitaliseringen: I takt med att digitaliseringen tar över allt mer väljer också fler företag att övergå till mindre lokaler och fler butiker att övergå till onlinehandel.Detta påverkar inte bostadsbolag, men innebär däremot ett stort hot för de fastighetsbolag som är inriktade på företagslokaler och kommersiella fastigheter. Många lokaler riskerar att bli stående tomma om allt fler väljer att i större utsträckning – eller helt och hållet – förlägga sin verksamhet online.
 • Förändringar i ränteläget: De senaste årens låga räntor har varit mycket gynnsamma för fastighetsbolagen – men förr eller senare kommer marknadsräntorna att stiga igen. När så sker kommer fastighetsbolagens lån att bli dyrare – såväl de befintliga som de nya de tar ut – vilket givetvis innebär ökade kostnader och mindre pengar kvar i kassan.
 • Substansrabatten kan ge en falsk trygghet: Som ovan nämndes kan det faktum att aktier i fastighetsbolag handlas till substansrabatt ge dig bättre chanser att få tillbaka din investering vid en konkurs. Detta är naturligtvis bra, men samtidigt är det mycket sällan ett fastighetsbolag faktiskt går i konkurs och måste likvideras.Hamnar företaget i ekonomiska svårigheter är det istället mer sannolikt att aktiekursen påverkas negativt. Beroende på hur mycket priset faller kan du då förlora hela eller delar av din investering. Att fastighetsaktier ofta köps med substansrabatt innebär alltså inte att du inte kan förlora pengar på dem.

Bra att tänka på vid köp av fastighetsaktier

Givet de fördelar och nackdelar som listats här ovan finns ett par saker som kan vara bra att tänka på om du vill köpa aktier i fastighetsbolag.

Fastighetsaktier är som alla andra aktier finansiella instrument vilka kan både öka och minska i värde. Ju mer insatt du är i aktieslaget och ju mer riskmedvetna val du gör desto större är chansen att du lyckas väl med dina investeringar. 

Följande är några värdefulla tips att lägga på minnet vid investeringar i fastighetsbolag:

Diversifiera: Precis som vid alla investeringar är det viktigt att diversifiera – det vill säga sprida riskerna. Låt till exempel inte fastighetsaktier utgöra en alltför stor del av din totala portfölj för att undvika sårbarhet vid nedgångar på marknaden. Vill du köpa aktier i flera olika fastighetsbolag är det också bra att satsa på bolag med olika inriktning och med fokus på olika områden i Sverige och/eller utomlands.

Bostadsinnehavare: Äger du din bostad har du redan en hel del kapital exponerat mot fastighetsmarknaden. Detta kan vara lätt att glömma bort, men värt att tänka på när du väljer hur stor andel av din portfölj som ska vigas åt fastighetsaktier.

Sammanfattning: Fördelar och nackdelar med fastighetsaktier 

Fastighetsaktier har likt alla andra slags aktier både sådant som talar för dem och sådant som talar mot dem. Fördelar och nackdelar.

Fastighetsbolag är kända för att ofta ha bra, stabil ekonomi med regelbundna hyresintäkter som ger såväl bolaget som dig som aktieägare en bra trygghet. De är relativt okänsliga för inflation (framförallt bostadsbolag) och för kortsiktiga trender.

På minussidan påverkas de mycket av höjda räntor och det faktum att efterfrågan på kontors- och butikslokaler minskar i takt med allt fler verksamheter digitaliseras. 

Vill du veta mer om aktier? På Aktier för nybörjare hittar du allt du behöver veta för att komma igång med investeringar på börsen.

Stamaktier och preferensaktier i fastighetsbolag – vad är skillnaden?

stamaktier och preferensaktier i fastighetsbolag

Stamaktier och preferensaktier i fastighetsbolag – vad är skillnaden egentligen? Framförallt handlar det om kurspotential och rätt till utdelning, men det finns även fler faktorer som skiljer de bägge aktietyperna åt.

Inom fastighetsbranschen är det vanligt att börsnoterade bolag ger ut såväl vanliga stamaktier som preferensaktier. Stamaktierna kan vara både A- och B-aktier, medan preferensaktierna känns igen på att det står ”Pref” efter bolagsnamnet.  

Är man nybörjare på aktier och har begränsad erfarenhet av börshandel sedan tidigare kan det vara svårt att veta vad skillnaden är – och vilken aktietyp man ska investera i när man vill köpa fastighetsaktier.

Såväl stamaktier som preferensaktier är ägarandelar i bolag, men utöver det finns en del väsentliga skillnader som är viktiga att känna till inför en investering. 

Vad är stamaktier i ett fastighetsbolag?

Stamaktier i ett fastighetsbolag är precis som stamaktier i andra aktiebolag – det vill säga ”vanliga” aktier med vilka ägarna bland annat får rätt att delta och rösta på bolagsstämmor samt ta del av aktieutdelningar (om bolaget i fråga ger utdelning). 

Fastighetsbolag kan likt andra bolag välja att endast ge ut A-aktier, alternativt emittera både A- och B-aktier. Skillnaden mellan dessa två olika typer av stamaktier ligger i röstvärdet – vilket vanligen ser ut enligt följande:

 • A-aktier: En röst per aktie
 • B-aktier: 1/10 röst per aktie

Genom att emittera B-aktier med ett betydligt lägre röstvärde kan ett bolag alltså få in mer pengar från nya investerare utan att ge bort för mycket av makten att kunna påverka bolaget och dess verksamhet. 

A- och B-aktier ger i övrigt lika stora ägarandelar i företaget, de ligger ofta hyfsat lika i pris och de ger samma rätt till aktieutdelning. Lägger man ingen större vikt vid röstvärdet – vilket de flesta småsparare sällan gör – rekommenderas att man köper den aktie som vid investeringstillfället är billigast. 

fastighetsbolag stamaktier
Fastighetsaktier kan till exempel vara aktier i bolag som förvaltar kommersiella byggnader.

Vad är preferensaktier i ett fastighetsbolag?

Preferensaktier är precis som stamaktier ingenting som är unikt för just fastighetsbolag, utan ett aktieslag som kan emitteras av alla slags aktiebolag. Preffar är dock extra vanligt förekommande i just fastighetsbolag. 

Preferensaktier är som nämndes i inledningen ägarandelar i ett bolag, precis på samma sätt som vanliga stamaktier. Villkoren för dessa aktier ser dock annorlunda ut. 

Prefixet ”preferens” betyder förtur eller förmån, och syftar till det faktum att ägare av preferensaktier har förtursrätt till utdelning. 

Företrädesrätten innebär att preferensaktier har rätt att få sin utdelning före stamaktieägarna får sin. Skulle ett bolag få ont om pengar och inte ha råd att göra alla utdelningar enligt plan ska alltid preferensaktieägarna prioriteras först. 

Köper du preffar i ett fastighetsbolag får du inte bara förtursrätt till utdelning, utan även en utdelning som oftast är bestämd på förhand. Dessutom görs utdelningarna mer frekvent än för vanliga stamaktier – som regel en gång per kvartal. 

Förtursrätt till aktieutdelning och utdelning fler gånger per år är två fördelar med preffar – men för de förmånerna får man som ägare också betala ett pris. 

Till skillnad från stamaktier ger preferensaktier ingen rätt att ta del av utdelningshöjningar. Det finns alltså ingen vidare utdelningstillväxt att tala om – vilket annars är en bra kvalitet att leta efter bland stamaktier. 

Vidare ger villkoren för preffarna också effekt på aktiernas kurspotential. Preferensaktiernas pris stiger inte alls på samma sätt som stamaktiernas har möjlighet att göra. 

Den främsta behållningen i preferensaktier ligger i direktavkastningen – vilken ofta är mycket hög – och det faktum att man som regel får utdelning fyra gånger per år istället för en.

Vad gäller rösträtt har även preferensaktieägare rätt att rösta på bolagsstämmor, men röstvärdet är lägre. Preffar har ofta samma  röstvärde som B-aktier – det vill 1/10 röst per aktie.

Tips: På www.natmaklare.nu hittar du tips och råd om hur du väljer rätt mäklare  för aktiehandel.

Preferensaktier emitteras med inlösenkurs

Ännu en väsentlig skillnad mellan stamaktier och preferensaktier är att preffar emitteras med en förutbestämd inlösenkurs. Det vill säga en kurs till vilken bolaget närsomhelst kan besluta att lösa in aktierna igen. 

Fastighetsbolag som ger ut preffar kan antingen ha en fast inlösenkurs som är beständig, alternativt en trappa där kursen förändras utifrån hur länge man har ägt aktierna. 

Är du intresserad av att investera i preferensaktier i ett fastighetsbolag finns en viktig tumregel att lägga på minnet: Betala aldrig mer för aktien än dess lägsta inlösenkurs. 

På så sätt undviker du att gå med förlust om bolaget begär inlösen till ett lägre pris än vad du betalade när du köpte aktierna.

 

Preffar påminner om obligationer

Preferensaktier påminner om företagsobligationer och kan även ses som ett alternativ till dessa. 

De förutbestämda utdelningarna liknar den kupongränta man får i obligationer, och bägge tillgångsslagen har villkor för inlösen. 

Det finns dock två viktiga skillnader. 

Preffar bokförs för det första i bolagets balansrapport som eget kapital, medan obligationer står som skulder. För det andra finns det för obligationer alltid ett slutdatum då dessa ska lösas in och investerarna betalas tillbaka. Det finns det inte med preferensaktier. 

Således kan preferensaktier ses som ett slags evigt lån från de som investerar till bolaget.

fastighetsaktier bostäder
Det finns också fastighetsbolag som är främst eller enbart inriktade på bostäder.

Varför är preferensaktier särskilt vanliga bland fastighetsbolag?

Fastighetsbranschen är en kapitalintensiv bransch och fastighetsbolag belånar ofta stora delar av sina investeringar med fastigheterna som säkerhet. På senare år har dock bankerna blivit alltmer restriktiva med banklån, varför alternativa vägar till nytt kapital har fått utforskas.

Förutom att ta vanliga banklån kan företag också få in pengar till verksamheten genom att emittera nya stamaktier eller företagsobligationer. 

Ger man ut för många stamaktier riskerar man dock att spä ut koncentrationen av dessa för mycket, och för obligationer finns såväl ett fast slutdatum för när de ska lösas in som ett krav på att den regelbundna kupongräntan måste betalas ut. Obligationer ökar också skuldsättningsgraden i balansräkningen. 

För preferensaktier finns inget slutdatum och heller inget krav på att den förutbestämda utdelningen faktiskt tvunget måste betalas ut om det skulle bli knapert i kassan.

Obetalda preferensaktieutdelningar samlas på hög och måste betalas någon gång – men bolaget har möjlighet att skjuta upp det under lång tid. 

Att ställa in utdelningar för preffar blir kostsamt för bolaget i fråga och görs därför sällan. 

Icke desto mindre är det dock en möjlighet. 

En möjlighet som gör att bolag – exempelvis fastighetsbolag – kan låna pengar av investerare på obestämd tid och med chans att skjuta upp utdelningar. Sådana villkor är svåra, för att inte säga omöjliga, att hitta hos någon bank. 

 

Utdelningar i fastighetsaktier

utdelningar fastighetsaktier

Fastighetsbolag är som regel ganska stabila bolag med god ekonomi som ger utrymme för aktieutdelningar. Men hur ska man tänka kring utdelningar i fastighetsaktier? Är det bäst att satsa på bolagen med så hög utdelning som möjligt – eller är högst direktavkastning inte alltid bäst?

Utdelningar i fastighetsaktier är ett bra sätt att få ett stabilt, regelbundet kassaflöde in i portföljen. Pengar som med fördel sedan kan återinvesteras i nya aktier för att på sikt skapa en gynnsam ränta på ränta-effekt.

För att ett bolag ska ha råd att ge utdelning måste ekonomin vara god och bolaget måste gå med vinst. Fastighetsbolag är överlag kända för att vara starka finansiellt – mycket tack vare de regelbundna hyresintäkter som kommer in.

Således är det relativt vanligt att börsbolag inom fastighetsbranschen ger aktieutdelning.

Vill du investera i fastighetsaktier som ger utdelning finns ett par saker som kan vara bra att tänka på. Det är exempelvis lätt att främst lockas av en hög direktavkastning eftersom sådana aktier ger mest pengar här och nu – men för bäst lönsamhet på lång sikt är det inte alltid det mest fördelaktiga. 

Utdelning och direktavkastning

På aktieanalyssidorna hos nätmäklare som Avanza eller Nordnet kan man i detaljerna för varje aktie läsa om såväl utdelning som direktavkastning. Men vad är egentligen skillnaden?

Utdelning uttrycks alltid i kronor och ören per aktie – till exempel 2,50 kr per aktie. Hur mycket av vinsten som ska delas ut beslutas på en bolagsstämma efter det att årsredovisningen för föregående räkenskapsår är avslutad. 

När utdelningen väl är beslutad ändras den som regel inte. Styrelsen kan dock besluta om en extra utdelning under året, till exempel om resultatet blev ännu bättre än förväntat eller om företaget gör en lyckosam försäljning och får in mycket kapital.

Direktavkastning skrivs till skillnad från aktieutdelningen alltid i procent. Värdet räknas fram enligt följande:

Utdelning per aktie/aktiekursen = direktavkastning

Exempel: För en aktie som kostar 100 kr och för vilken nästa utdelning är satt till 5 kr blir direktavkastningen 5/100 = 5%.

Direktavkastningen är inte ett statiskt värde som utdelningen. Detta eftersom uträkningen av direktavkastningen delvis baseras på aktiens kurs – vilken ju förändras hela tiden i takt med fluktuationer på marknaden.

Stiger aktiepriset blir direktavkastningen lägre, och sjunker aktiepriset blir direktavkastningen högre. 

Utdelningar i fastighetsaktier – hur ska man tänka?

Såväl direktavkastningen som summan för nästkommande beslutade utdelning är viktiga att titta på när du ska köpa aktier i fastighetsbolag som ger utdelning. 

Vidare är även utdelningsandel och utdelningstillväxt av stor betydelse.

Det kan vara lockande att välja fastighetsaktier med så hög utdelning och därmed så hög direktavkastning som möjligt eftersom dessa ger mer utbetalt här och nu. Du får mer pengar in på kontot som du antingen kan ta ut eller investera på nytt. 

Att välja aktier med hög direktavkastning – det vill säga ungefär 5% eller mer – behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. På lång sikt är det dock oftast mer fördelaktigt att investera i sådana som har lite lägre utdelning och direktavkastning – men en bättre värdeökning och en bättre utdelningstillväxt.

En hög direktavkastning och höga utdelningar signalerar nämligen att företaget i fråga inte sparar särskilt mycket av vinsten till att investera i bolaget, och utan nya investeringar blir det svårt att skapa bra tillväxt. 

Oftast får du en betydligt bättre totalavkastning – det vill säga summan av kursvinst och utdelningar – om du väljer fastighetsaktier med lite lägre utdelning och direktavkastning, men med desto bättre tillväxt. 

Titta på utdelningshistoriken och utdelningstillväxten

Utdelningshistorik och utdelningstillväxt är viktiga faktorer att kika på för alla utdelningsaktier – inte bara aktier i fastighetsbolag. 

Utdelningshistoriken bör vara så stabil som möjligt, vilket innebär att det helst ska vara så få inställda eller sänkta utdelningar som möjligt historiskt. Detta indikerar att företaget går bra och växer som det ska. 

Utdelningstillväxt bör också finnas, eftersom det visar att ett bolag går så pass bra att utdelningarna regelbundet kan höjas.

Om ett fastighetsbolag har en brokig utdelningshistorik och en dålig utdelningstillväxt signalerar det att ekonomin inte är så stabil som en skulle önska. 

Fastighetsaktier med bra utdelning

På den svenska fastighetsmarknaden finns flera riktigt kvalitativa, stabila bolag som är mycket bra utdelningsaktier. Flera av dem kvalar in bland de mest populära aktierna i Sverige överlag. 

Följande är några av de bästa svenska utdelningsaktierna inom fastighetsbranschen:

 1. Castellum
 2. Klövern B
 3. Klövern A
 4. Hufvudstaden A
 5. Wallenstam
 6. Sagax B
 7. Atrium Ljungberg B
 8. Kungsleden
 9. ALM Equity
 10. Samhällsbyggnadsbolag i Norden B

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Vill du läsa mer om fastighetsaktierna i listan klickar du bara på länkarna som tar dig till Avanzas analyssidor.

Preferensaktier har ofta hög direktavkastning

Preferensaktier är aktier som ger dig som ägare förtursrätt till såväl utdelning som eventuellt kvarvarande kapital vid en konkurs och likvidation. Preffar har som regel betydligt högre direktavkastning än vanliga stamaktier – men även en sämre kurspotential.

Vill du investera i fastighetsaktier med hög utdelning kan preffar vara ett alternativ att titta närmare på. Denna typ av aktier är särskilt vanligt förekommande i just fastighetsbolag, och det finns ett antal olika att välja bland på den svenska marknaden. 

Innan du köper preferensaktier är det dock viktigt att veta hur villkoren för dessa ser ut samt vilka risker och möjligheter som finns. Preffar bör inte utgöra hela eller stora delar av en aktieportfölj, utan endast användas som komplement till vanliga stamaktier. 

Här kan du läsa mer om preferensaktier i fastighetsbolag. 

5 snabba om utdelningar i fastighetsaktier

 • Fastighetsbolag är ofta ekonomiskt starka och stabila, varför många fastighetsaktier ger bra utdelningar
 • Hög utdelning och hög direktavkastning ger mer pengar här och nu – men är sällan det mest lönsamma på lång sikt
 • Utdelningstillväxt och utdelningshistorik är viktiga variabler att titta på när du väljer fastighetsaktier med utdelning
 • Hur ofta utdelning ges i fastighetsaktier varierar från bolag till bolag – varje fastighetsföretag bestämmer sin egen utdelningspolicy
 • Många fastighetsbolag emitterar även preferensaktier som komplement till vanliga stamaktier. Preffar ger förtur till en hög, förutbestämd utdelning – men det finns också flertalet risker och nackdelar som är viktiga att känna till innan ett köp görs.