Hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj?

hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj

Fastighetsaktier är ofta relativt okänsliga för inflation och kan bidra med viss stabilitet i sparandet. Men hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj? Hur stor procentuell andel av sparandet bör vigas åt fastighetsbranschen?

Hur man ska allokera – det vill säga fördela – innehaven i sin aktieportfölj är en fråga många småsparare brottas med och känner sig osäkra på. Hur många aktier bör man ha totalt – och hur ska man tänka när man fördelar mellan olika branscher?

Fastighetsaktier är populära att inkludera eftersom bolag verkamma inom fastighetsbranschen överlag är ganska stabila rent finansiellt. Detta mycket tack vare löpande hyresintäkter och hög efterfrågan på lokaler. 

Samtidigt är det aldrig bra att exponera sig alltför snävt mot en och samma bransch – oavsett hur stabil den än må vara. 

Hur många fastighetsaktier man bör ha i sin portfölj kan se olika ut beroende på övrig exponering och den övergripande investeringsstrategin. Nedan finner du tips på hur du kan tänka när du skapar din portfölj. 

Först och främst: Hur många aktier bör man ha totalt?

Ett av de vanligaste misstagen många svenska småsparare gör är att ha alldeles för få aktier i sin portfölj. Nästan hälften av alla privatsparare har endast aktier i ett enda bolag, och av resterande är det vanligt med bara 3-4 olika aktier.

För riskspridningens skull är det alldeles för få. Har man endast en eller ett fåtal olika aktier i portföljen blir man väldigt sårbar för en eventuell nedgång på en av marknaderna och/eller i ett av bolagen. 

Samtidigt är det också viktigt att inte ha aktier i alldeles för många bolag heller då det kan bli svårt att bevaka och förvalta dem tillräckligt väl. Dessutom påverkas den totala värdeutvecklingen. En vanlig rekommendation är att en aktieportfölj bör innehålla omkring 12-15 olika aktier.

Då har du tillräckligt många för att få en god riskspridning – såvida du inte bara äger aktier i bolag inom samma bransch förstås – men ändå tillräckligt få för att kunna ha bra koll och även få chans till bra värdeökning. 

Hur många fastighetsaktier bör man ha i sin portfölj?

Det finns inget entydigt och definitivt svar på hur stor del av den totala portföljen som bör utgöras av fastighetsaktier. Det beror lite på hur det övriga innehavet ser ut, vilken investeringsstrategi du har samt huruvida du redan har kapital exponerat mot fastighetsbranschen i form av en ägd bostad. 

Rent generellt gäller för fastighetsaktier detsamma som för andra aktier. För att undvika en alltför ensidig och snäv exponering bör aktier inom en och samma bransch – i det här fallet fastighetsbranschen – inte utgöra en alltför stor del av det totala innehavet. 

En eller par olika fastighetsaktier kan vara lagom. Vill du investera i flera fastighetsbolag är det viktigt att ha diversifieringen i åtanke även då. För en bra riskspridning är det klokt att satsa på fastighetsbolag med olika inriktining – till exempel ett som sysslar med bostäder och ett som främst har kommersiella fastigheter. 

Äger du din bostad?

Har du en bostadsrätt, en villa eller kanske ett fritidshus har du redan en hel del kapital exponerat mot fastighetsmarknaden – om än på ett annat sätt än om du äger aktier i fastighetsbolag. 

Trots att det inte är samma sak att äga en bostad som att äga aktier är detta de facto en aspekt värd att ta med i beräkningen om du funderar på att köpa fastighetsaktier. Till exempel är ränteläget en variabel som påverkar dig både om du äger en bostad och om du äger aktier i ett fastighetsbolag. 

Att äga en bostad utgör givetvis inget hinder för att även köpa aktier i fastighetsbolag – men det är bra att vara medveten om det faktum att bägge ger exponering mot samma marknad och påverkas av mer eller mindre samma faktorer. 

Diversifiera med fastighetsbolag på olika geografiska marknader

Att satsa på fastighetsbolag som är verksamma på olika geografiska marknader är ytterligare ett bra sätt att sprida riskerna om du vill inkludera fler fastighetsaktier än en i din portfölj. 

Med olika geografiska marknader kan avses både inom Sverige och utomlands. Bland svenska företag inom fastighetsbranschen finns exempelvis de som främst äger fastigheter i de tre största städerna; Stockholm, Göteborg och Malmö, samt de som är inritade på andra områden – till exempel Mälardalen eller Norrland. 

Alla svenska fastighetsbolag är förstås en del av den nationella svenska fastighetsmarkanden, men likväl kan det finnas ett värde i att även diversifiera sig mot olika regionala marknader. 

Vill du ytterligare bredda din exponering kan du även vända blicken mot utländska fastighetsbolag. Nätmäklare som Avanza som Nordnet har bägge generösa utbud av utländska aktier, av vilka många är fastighetsaktier. 

Viktigt att tänka vid köp av utländska värdepapper är att det kan vara svårare att såväl hitta som att förstå information om uländska bolag. Det kan ta längre tid och vara mer omständigt att analysera och värdera utländska aktier. För att kunna fatta ett välgrundat investeringsbeslut är det likväl viktigt att det blir gjort.

Anpassa till rådande marknadsläge

Fastighetsaktier är som inledningsvis nämndes aktier i bolag som överlag är stabila och som har goda kassaflöden. De är således relativt trygga investeringar som inte är speciellt känsliga för inflation. 

Samtidigt är fastighetsbolag känsliga för räntehöjningar. Detta eftersom fastighetsbolag ofta belånar stora delar av sina investeringar. 

Det svenska ränteläget har under ganska många år varit mycket lågt, vilket varit gynnsamt för bland annat fastighetsbolagen. De har kunnat belåna sina investeringar till mycket förmånliga räntor och många bolag har gått som tåget. 

Det ränteläge som nu har varit, med minusränta och nollränta, kommer dock inte vara för evigt. Förr eller senare kommer räntorna börja stiga – något som i allra högsta grad kommer att påverka fastighetsbolagen. 

Givet detta är det klokt att hålla ett öga på rådande ränteläge och hur utvecklingen ser ut att bli framgent. I ett läge där stigande räntor är att vänta kan det vara bra att se över antal innehav i fastighetsaktier och hur stor del av portföljen de utgör.

Är du intresserad av aktier så kan du kika in på vår systersida: Bästa aktierna

Fördelar och nackdelar med fastighetsaktier

Fördelar och nackdelar med fastighetsaktier

Överväger du att komplettera din portfölj med aktier i fastighetsbolag är det viktigt att du först förstår hur de fungerar samt vilka möjligheter och risker de bringar. Nedan listas alla fördelar och nackdelar med fastighetsaktier samt tips på sådant du bör tänka på inför en investering i fastighetsbolag.

Fastighetsaktier är aktier i bolag som på något sätt bedriver sin huvudsakliga verksamhet i fastighetsbranschen. Det kan till exempel röra sig om bolag som utvecklar, äger, hyr ut och förvaltar olika typer av fastigheter – såväl bostadshus som offentliga byggnader, företagsbyggnader och kommersiella fastigheter. 

För många privatsparare har aktier i fastighetsbolag en given plats i en balanserad portfölj. Fastighetsbolag är som regel väldigt stabila bolag med stark ekonomi tack vare löpande intäkter från framförallt hyror. Fördelarna med denna typ av aktier är flera. 

Precis som med allt annat är det dock inte bara guld och gröna skogar – även fastighetsaktier har ett par nackdelar, eller riskfaktorer, vilka är precis lika viktiga att känna till som allt det positiva.

Genom att ha insikt i bägge delarna och vad som talar för respektive mot fastighetsaktier blir det lättare att fatta välgrundade beslut och göra genomtänkta investeringar med full riskmedvetenhet. 

Fördelar med fastighetsaktier

 • Bolag med stabil ekonomi: Fastighetsbolag är generellt sett mycket finansiellt starka – framförallt tack vare de löpande hyresintäkter som kommer in regelbundet. Hyreskontrakt tecknas ofta på lång tid framåt, åtminstone för 12 månader i taget, vilket bidrar med en ekonomisk trygghet – såväl för företaget som sådant, men även för dig som investerare.Det faktum att fastighetsbolag har säkrade intäkter för ett år eller mer framöver gör att de inte påverkas särskilt lätt av tillfälliga trender utan istället kan planera mer långsiktigt.
 • Bra skydd mot inflation: Såväl hyror som priser på fastigheter tenderar att följa inflationen mycket väl – till och med bättre än aktier överlag. För dig som äger fastighetsaktier innebär detta ett extra bra skydd mot inflation.
 • Kontracykliska: En del fastighetsaktier är relativt okänsliga för förändringar i konjunkturen – framförallt sådana i fastighetsbolag inriktade på bostäder. Att en aktie är kontracyklisk innebär att dess värde inte påverkas negativt av en nedgång i konjunkturen.Observera dock att det ofta ser annorlunda ut för företag med kontorslokaler och företagsbyggnader. Behovet av bostäder förändras inte för att marknaden går in i en lågkonjunktur, men efterfrågan på kommersiella lokaler kan mycket väl göra det.
 • Aktier med hävstångseffekt: Fastighetsaktier gynnas av det faktum att fastighetsbolag, till skillnad från bolag inom många andra branscher, kan belåna stora delar av sina investeringar. De får dessutom låna till låg ränta eftersom fastigheterna kan tecknas in som säkerhet hos banken.Att investeringarna belånas innebär att en hävstångseffekt uppstår, vilket är gynnsamt för aktiens värde.
 • Handlas ofta med substansrabatt: Fastighetsbolag handlas liksom investmentbolag ofta till substansrabatt. Detta innebär lite kort förklarat att du får köpa aktier för ett lägre pris än vad dess substansvärde uppgår till. Du får alltså mer värde än vad du betalar för.Vidare kan du tack vare substansrabatten också få möjlighet att så småningom få tillbaka delar av din investering om bolaget mot förmodan skulle försättas i konkurs. Substansrabatten gör att alltså att risken begränsas något.
 • Stark marknad: De rekordlåga räntorna och den ständigt ökande efterfrågan på såväl bostadshus som andra slags fastigheter har gjort att fastighetsmarknaden gått mycket starkt framåt under många år. Det finns goda förutsättningar för lukrativa investeringar. 
fördelar och nackdelar fastighetsaktier
Det finns både fördelar och nackdelar med fastighetsaktier.

Nackdelar med fastighetsaktier

 • Digitaliseringen: I takt med att digitaliseringen tar över allt mer väljer också fler företag att övergå till mindre lokaler och fler butiker att övergå till onlinehandel.Detta påverkar inte bostadsbolag, men innebär däremot ett stort hot för de fastighetsbolag som är inriktade på företagslokaler och kommersiella fastigheter. Många lokaler riskerar att bli stående tomma om allt fler väljer att i större utsträckning – eller helt och hållet – förlägga sin verksamhet online.
 • Förändringar i ränteläget: De senaste årens låga räntor har varit mycket gynnsamma för fastighetsbolagen – men förr eller senare kommer marknadsräntorna att stiga igen. När så sker kommer fastighetsbolagens lån att bli dyrare – såväl de befintliga som de nya de tar ut – vilket givetvis innebär ökade kostnader och mindre pengar kvar i kassan.
 • Substansrabatten kan ge en falsk trygghet: Som ovan nämndes kan det faktum att aktier i fastighetsbolag handlas till substansrabatt ge dig bättre chanser att få tillbaka din investering vid en konkurs. Detta är naturligtvis bra, men samtidigt är det mycket sällan ett fastighetsbolag faktiskt går i konkurs och måste likvideras.Hamnar företaget i ekonomiska svårigheter är det istället mer sannolikt att aktiekursen påverkas negativt. Beroende på hur mycket priset faller kan du då förlora hela eller delar av din investering. Att fastighetsaktier ofta köps med substansrabatt innebär alltså inte att du inte kan förlora pengar på dem.

Bra att tänka på vid köp av fastighetsaktier

Givet de fördelar och nackdelar som listats här ovan finns ett par saker som kan vara bra att tänka på om du vill köpa aktier i fastighetsbolag.

Fastighetsaktier är som alla andra aktier finansiella instrument vilka kan både öka och minska i värde. Ju mer insatt du är i aktieslaget och ju mer riskmedvetna val du gör desto större är chansen att du lyckas väl med dina investeringar. 

Följande är några värdefulla tips att lägga på minnet vid investeringar i fastighetsbolag:

Diversifiera: Precis som vid alla investeringar är det viktigt att diversifiera – det vill säga sprida riskerna. Låt till exempel inte fastighetsaktier utgöra en alltför stor del av din totala portfölj för att undvika sårbarhet vid nedgångar på marknaden. Vill du köpa aktier i flera olika fastighetsbolag är det också bra att satsa på bolag med olika inriktning och med fokus på olika områden i Sverige och/eller utomlands.

Bostadsinnehavare: Äger du din bostad har du redan en hel del kapital exponerat mot fastighetsmarknaden. Detta kan vara lätt att glömma bort, men värt att tänka på när du väljer hur stor andel av din portfölj som ska vigas åt fastighetsaktier.

Sammanfattning: Fördelar och nackdelar med fastighetsaktier 

Fastighetsaktier har likt alla andra slags aktier både sådant som talar för dem och sådant som talar mot dem. Fördelar och nackdelar.

Fastighetsbolag är kända för att ofta ha bra, stabil ekonomi med regelbundna hyresintäkter som ger såväl bolaget som dig som aktieägare en bra trygghet. De är relativt okänsliga för inflation (framförallt bostadsbolag) och för kortsiktiga trender.

På minussidan påverkas de mycket av höjda räntor och det faktum att efterfrågan på kontors- och butikslokaler minskar i takt med allt fler verksamheter digitaliseras. 

Vill du veta mer om aktier? På Aktier för nybörjare hittar du allt du behöver veta för att komma igång med investeringar på börsen.

Stamaktier och preferensaktier i fastighetsbolag – vad är skillnaden?

stamaktier och preferensaktier i fastighetsbolag

Stamaktier och preferensaktier i fastighetsbolag – vad är skillnaden egentligen? Framförallt handlar det om kurspotential och rätt till utdelning, men det finns även fler faktorer som skiljer de bägge aktietyperna åt.

Inom fastighetsbranschen är det vanligt att börsnoterade bolag ger ut såväl vanliga stamaktier som preferensaktier. Stamaktierna kan vara både A- och B-aktier, medan preferensaktierna känns igen på att det står ”Pref” efter bolagsnamnet.  

Är man nybörjare på aktier och har begränsad erfarenhet av börshandel sedan tidigare kan det vara svårt att veta vad skillnaden är – och vilken aktietyp man ska investera i när man vill köpa fastighetsaktier.

Såväl stamaktier som preferensaktier är ägarandelar i bolag, men utöver det finns en del väsentliga skillnader som är viktiga att känna till inför en investering. 

Vad är stamaktier i ett fastighetsbolag?

Stamaktier i ett fastighetsbolag är precis som stamaktier i andra aktiebolag – det vill säga ”vanliga” aktier med vilka ägarna bland annat får rätt att delta och rösta på bolagsstämmor samt ta del av aktieutdelningar (om bolaget i fråga ger utdelning). 

Fastighetsbolag kan likt andra bolag välja att endast ge ut A-aktier, alternativt emittera både A- och B-aktier. Skillnaden mellan dessa två olika typer av stamaktier ligger i röstvärdet – vilket vanligen ser ut enligt följande:

 • A-aktier: En röst per aktie
 • B-aktier: 1/10 röst per aktie

Genom att emittera B-aktier med ett betydligt lägre röstvärde kan ett bolag alltså få in mer pengar från nya investerare utan att ge bort för mycket av makten att kunna påverka bolaget och dess verksamhet. 

A- och B-aktier ger i övrigt lika stora ägarandelar i företaget, de ligger ofta hyfsat lika i pris och de ger samma rätt till aktieutdelning. Lägger man ingen större vikt vid röstvärdet – vilket de flesta småsparare sällan gör – rekommenderas att man köper den aktie som vid investeringstillfället är billigast. 

fastighetsbolag stamaktier
Fastighetsaktier kan till exempel vara aktier i bolag som förvaltar kommersiella byggnader.

Vad är preferensaktier i ett fastighetsbolag?

Preferensaktier är precis som stamaktier ingenting som är unikt för just fastighetsbolag, utan ett aktieslag som kan emitteras av alla slags aktiebolag. Preffar är dock extra vanligt förekommande i just fastighetsbolag. 

Preferensaktier är som nämndes i inledningen ägarandelar i ett bolag, precis på samma sätt som vanliga stamaktier. Villkoren för dessa aktier ser dock annorlunda ut. 

Prefixet ”preferens” betyder förtur eller förmån, och syftar till det faktum att ägare av preferensaktier har förtursrätt till utdelning. 

Företrädesrätten innebär att preferensaktier har rätt att få sin utdelning före stamaktieägarna får sin. Skulle ett bolag få ont om pengar och inte ha råd att göra alla utdelningar enligt plan ska alltid preferensaktieägarna prioriteras först. 

Köper du preffar i ett fastighetsbolag får du inte bara förtursrätt till utdelning, utan även en utdelning som oftast är bestämd på förhand. Dessutom görs utdelningarna mer frekvent än för vanliga stamaktier – som regel en gång per kvartal. 

Förtursrätt till aktieutdelning och utdelning fler gånger per år är två fördelar med preffar – men för de förmånerna får man som ägare också betala ett pris. 

Till skillnad från stamaktier ger preferensaktier ingen rätt att ta del av utdelningshöjningar. Det finns alltså ingen vidare utdelningstillväxt att tala om – vilket annars är en bra kvalitet att leta efter bland stamaktier. 

Vidare ger villkoren för preffarna också effekt på aktiernas kurspotential. Preferensaktiernas pris stiger inte alls på samma sätt som stamaktiernas har möjlighet att göra. 

Den främsta behållningen i preferensaktier ligger i direktavkastningen – vilken ofta är mycket hög – och det faktum att man som regel får utdelning fyra gånger per år istället för en.

Vad gäller rösträtt har även preferensaktieägare rätt att rösta på bolagsstämmor, men röstvärdet är lägre. Preffar har ofta samma  röstvärde som B-aktier – det vill 1/10 röst per aktie.

Tips: På www.natmaklare.nu hittar du tips och råd om hur du väljer rätt mäklare  för aktiehandel.

Preferensaktier emitteras med inlösenkurs

Ännu en väsentlig skillnad mellan stamaktier och preferensaktier är att preffar emitteras med en förutbestämd inlösenkurs. Det vill säga en kurs till vilken bolaget närsomhelst kan besluta att lösa in aktierna igen. 

Fastighetsbolag som ger ut preffar kan antingen ha en fast inlösenkurs som är beständig, alternativt en trappa där kursen förändras utifrån hur länge man har ägt aktierna. 

Är du intresserad av att investera i preferensaktier i ett fastighetsbolag finns en viktig tumregel att lägga på minnet: Betala aldrig mer för aktien än dess lägsta inlösenkurs. 

På så sätt undviker du att gå med förlust om bolaget begär inlösen till ett lägre pris än vad du betalade när du köpte aktierna.

 

Preffar påminner om obligationer

Preferensaktier påminner om företagsobligationer och kan även ses som ett alternativ till dessa. 

De förutbestämda utdelningarna liknar den kupongränta man får i obligationer, och bägge tillgångsslagen har villkor för inlösen. 

Det finns dock två viktiga skillnader. 

Preffar bokförs för det första i bolagets balansrapport som eget kapital, medan obligationer står som skulder. För det andra finns det för obligationer alltid ett slutdatum då dessa ska lösas in och investerarna betalas tillbaka. Det finns det inte med preferensaktier. 

Således kan preferensaktier ses som ett slags evigt lån från de som investerar till bolaget.

fastighetsaktier bostäder
Det finns också fastighetsbolag som är främst eller enbart inriktade på bostäder.

Varför är preferensaktier särskilt vanliga bland fastighetsbolag?

Fastighetsbranschen är en kapitalintensiv bransch och fastighetsbolag belånar ofta stora delar av sina investeringar med fastigheterna som säkerhet. På senare år har dock bankerna blivit alltmer restriktiva med banklån, varför alternativa vägar till nytt kapital har fått utforskas.

Förutom att ta vanliga banklån kan företag också få in pengar till verksamheten genom att emittera nya stamaktier eller företagsobligationer. 

Ger man ut för många stamaktier riskerar man dock att spä ut koncentrationen av dessa för mycket, och för obligationer finns såväl ett fast slutdatum för när de ska lösas in som ett krav på att den regelbundna kupongräntan måste betalas ut. Obligationer ökar också skuldsättningsgraden i balansräkningen. 

För preferensaktier finns inget slutdatum och heller inget krav på att den förutbestämda utdelningen faktiskt tvunget måste betalas ut om det skulle bli knapert i kassan.

Obetalda preferensaktieutdelningar samlas på hög och måste betalas någon gång – men bolaget har möjlighet att skjuta upp det under lång tid. 

Att ställa in utdelningar för preffar blir kostsamt för bolaget i fråga och görs därför sällan. 

Icke desto mindre är det dock en möjlighet. 

En möjlighet som gör att bolag – exempelvis fastighetsbolag – kan låna pengar av investerare på obestämd tid och med chans att skjuta upp utdelningar. Sådana villkor är svåra, för att inte säga omöjliga, att hitta hos någon bank. 

 

Utdelningar i fastighetsaktier

utdelningar fastighetsaktier

Fastighetsbolag är som regel ganska stabila bolag med god ekonomi som ger utrymme för aktieutdelningar. Men hur ska man tänka kring utdelningar i fastighetsaktier? Är det bäst att satsa på bolagen med så hög utdelning som möjligt – eller är högst direktavkastning inte alltid bäst?

Utdelningar i fastighetsaktier är ett bra sätt att få ett stabilt, regelbundet kassaflöde in i portföljen. Pengar som med fördel sedan kan återinvesteras i nya aktier för att på sikt skapa en gynnsam ränta på ränta-effekt.

För att ett bolag ska ha råd att ge utdelning måste ekonomin vara god och bolaget måste gå med vinst. Fastighetsbolag är överlag kända för att vara starka finansiellt – mycket tack vare de regelbundna hyresintäkter som kommer in.

Således är det relativt vanligt att börsbolag inom fastighetsbranschen ger aktieutdelning.

Vill du investera i fastighetsaktier som ger utdelning finns ett par saker som kan vara bra att tänka på. Det är exempelvis lätt att främst lockas av en hög direktavkastning eftersom sådana aktier ger mest pengar här och nu – men för bäst lönsamhet på lång sikt är det inte alltid det mest fördelaktiga. 

Utdelning och direktavkastning

På aktieanalyssidorna hos nätmäklare som Avanza eller Nordnet kan man i detaljerna för varje aktie läsa om såväl utdelning som direktavkastning. Men vad är egentligen skillnaden?

Utdelning uttrycks alltid i kronor och ören per aktie – till exempel 2,50 kr per aktie. Hur mycket av vinsten som ska delas ut beslutas på en bolagsstämma efter det att årsredovisningen för föregående räkenskapsår är avslutad. 

När utdelningen väl är beslutad ändras den som regel inte. Styrelsen kan dock besluta om en extra utdelning under året, till exempel om resultatet blev ännu bättre än förväntat eller om företaget gör en lyckosam försäljning och får in mycket kapital.

Direktavkastning skrivs till skillnad från aktieutdelningen alltid i procent. Värdet räknas fram enligt följande:

Utdelning per aktie/aktiekursen = direktavkastning

Exempel: För en aktie som kostar 100 kr och för vilken nästa utdelning är satt till 5 kr blir direktavkastningen 5/100 = 5%.

Direktavkastningen är inte ett statiskt värde som utdelningen. Detta eftersom uträkningen av direktavkastningen delvis baseras på aktiens kurs – vilken ju förändras hela tiden i takt med fluktuationer på marknaden.

Stiger aktiepriset blir direktavkastningen lägre, och sjunker aktiepriset blir direktavkastningen högre. 

Utdelningar i fastighetsaktier – hur ska man tänka?

Såväl direktavkastningen som summan för nästkommande beslutade utdelning är viktiga att titta på när du ska köpa aktier i fastighetsbolag som ger utdelning. 

Vidare är även utdelningsandel och utdelningstillväxt av stor betydelse.

Det kan vara lockande att välja fastighetsaktier med så hög utdelning och därmed så hög direktavkastning som möjligt eftersom dessa ger mer utbetalt här och nu. Du får mer pengar in på kontot som du antingen kan ta ut eller investera på nytt. 

Att välja aktier med hög direktavkastning – det vill säga ungefär 5% eller mer – behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. På lång sikt är det dock oftast mer fördelaktigt att investera i sådana som har lite lägre utdelning och direktavkastning – men en bättre värdeökning och en bättre utdelningstillväxt.

En hög direktavkastning och höga utdelningar signalerar nämligen att företaget i fråga inte sparar särskilt mycket av vinsten till att investera i bolaget, och utan nya investeringar blir det svårt att skapa bra tillväxt. 

Oftast får du en betydligt bättre totalavkastning – det vill säga summan av kursvinst och utdelningar – om du väljer fastighetsaktier med lite lägre utdelning och direktavkastning, men med desto bättre tillväxt. 

Titta på utdelningshistoriken och utdelningstillväxten

Utdelningshistorik och utdelningstillväxt är viktiga faktorer att kika på för alla utdelningsaktier – inte bara aktier i fastighetsbolag. 

Utdelningshistoriken bör vara så stabil som möjligt, vilket innebär att det helst ska vara så få inställda eller sänkta utdelningar som möjligt historiskt. Detta indikerar att företaget går bra och växer som det ska. 

Utdelningstillväxt bör också finnas, eftersom det visar att ett bolag går så pass bra att utdelningarna regelbundet kan höjas.

Om ett fastighetsbolag har en brokig utdelningshistorik och en dålig utdelningstillväxt signalerar det att ekonomin inte är så stabil som en skulle önska. 

Fastighetsaktier med bra utdelning

På den svenska fastighetsmarknaden finns flera riktigt kvalitativa, stabila bolag som är mycket bra utdelningsaktier. Flera av dem kvalar in bland de mest populära aktierna i Sverige överlag. 

Följande är några av de bästa svenska utdelningsaktierna inom fastighetsbranschen:

 1. Castellum
 2. Klövern B
 3. Klövern A
 4. Hufvudstaden A
 5. Wallenstam
 6. Sagax B
 7. Atrium Ljungberg B
 8. Kungsleden
 9. ALM Equity
 10. Samhällsbyggnadsbolag i Norden B

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Vill du läsa mer om fastighetsaktierna i listan klickar du bara på länkarna som tar dig till Avanzas analyssidor.

Preferensaktier har ofta hög direktavkastning

Preferensaktier är aktier som ger dig som ägare förtursrätt till såväl utdelning som eventuellt kvarvarande kapital vid en konkurs och likvidation. Preffar har som regel betydligt högre direktavkastning än vanliga stamaktier – men även en sämre kurspotential.

Vill du investera i fastighetsaktier med hög utdelning kan preffar vara ett alternativ att titta närmare på. Denna typ av aktier är särskilt vanligt förekommande i just fastighetsbolag, och det finns ett antal olika att välja bland på den svenska marknaden. 

Innan du köper preferensaktier är det dock viktigt att veta hur villkoren för dessa ser ut samt vilka risker och möjligheter som finns. Preffar bör inte utgöra hela eller stora delar av en aktieportfölj, utan endast användas som komplement till vanliga stamaktier. 

Här kan du läsa mer om preferensaktier i fastighetsbolag. 

5 snabba om utdelningar i fastighetsaktier

 • Fastighetsbolag är ofta ekonomiskt starka och stabila, varför många fastighetsaktier ger bra utdelningar
 • Hög utdelning och hög direktavkastning ger mer pengar här och nu – men är sällan det mest lönsamma på lång sikt
 • Utdelningstillväxt och utdelningshistorik är viktiga variabler att titta på när du väljer fastighetsaktier med utdelning
 • Hur ofta utdelning ges i fastighetsaktier varierar från bolag till bolag – varje fastighetsföretag bestämmer sin egen utdelningspolicy
 • Många fastighetsbolag emitterar även preferensaktier som komplement till vanliga stamaktier. Preffar ger förtur till en hög, förutbestämd utdelning – men det finns också flertalet risker och nackdelar som är viktiga att känna till innan ett köp görs.

 

Wallenstam – en fastighetsaktie

Wallenstam – en fastighetsaktie som finns listad på OMX Stockholm Large Cap med huvudsäte på Västkusten i Göteborg. Företaget bedriver sin verksamhet med fastigheter koncentrerade till tre svenska städer. Dessa är, utöver Göteborg, Uppsala samt den kungliga huvudstaden Stockholm.

Wallenstam grundades 1944 och har sedan dess vuxit och blivit ett av de främsta fastighetsbolagen i landet. Fastighetsbeståndet utgörs av likväl bostäder som kontorslokaler och butiker. Fokus har legat på att placera sig i attraktiva områden i städerna. Distributionen av fastigheter såg ut som följande, i januari 2021.

Wallenstam - En fastighetsaktie
Wallenstam – En fastighetsaktie

Vad gör då Wallenstam – en fastighetsaktie, till ett intressant investerings objekt?

Wallenstam – en fastighetsaktie och dess fördelar

En intressant aspekt av att investera i fastighetsaktier är att de, likt stamaktier i investmentbolag, möjliggör en potentiell substansrabatt. Du kan köpa en andel i fastighetsutbudet till ett pris som understiger värdet av motsvarande andel i fastighetsbeståndet, givet att aktien är lägre värderad. Substansvärdet är något som många analytiker använder för att skapa en uppfattning om värdet på bolag i de två sektorerna. Därmed kan du hitta köpläge fastighetsaktier på aktiebörsen.

Men fördelarna med att handla Wallenstam eller andra fastighetsbolag stannar inte vid den enklare värderingen med hjälp av substansrabatten.

Stabilt utdelningar till portföljen

Enligt Wallenstams uttalade mål vill de tillhandahålla en stabil utdelning över tid till aktieägarna. Den årliga utdelningen delas upp på två tillfällen per år, vilket skiljer dem från många andra företag på Stockholmsbörsen. Så här beskriver de målsättningen för återinvesteringar och utdelning i årsrapporten 2019:

” Enligt Wallenstams utdelningspolicy ska det redovisade resultatet i första hand återinvesteras i rörelsen för en fortsatt utveckling av koncernens kärnverksamhet och därigenom skapa ökad substanstillväxt i bolaget. Ambi­tionen är även att verksamheten ska ge en långsiktig och stabil utdelningsnivå över tid.”

Med den vetskapen i ryggen kanske du undrar vilka de starkaste ägarna är i Wallenstam – en fastighetsaktie med fastigheter i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Fastighetsaktier ger ett visst inflationsskydd

En av många anledningar till att investera i fastighetsaktier likt Wallenstam är att de erbjuder ett visst mått av inflationsskydd. Det beror på att fastigheter är reala tillgångar som i regel stiger i värde när inflationen tar fart. Det samma gäller fastighetsbolagens huvudsakliga inkomstkälla: hyror.

Aktieägarvärde i Wallenstam – En fastighetsaktie

Investerare äger aktier för att de medför aktieägarvärde. Med det i åtanke, hur skapar Wallenstam värde åt sina aktieägare?

Strategin är som sagt att tillhandahålla fastigheter på strategiska platser runt om i tre av Sveriges största städer. Genom stabila intäkter i kombination med att skapa tillväxt genom nybyggnation, eftersträvar Wallenstam att generera värde för aktieinnehavarna.

För att vara ett långsiktigt varaktigt bolag har Wallenstam framgångsrikt involverat klimatsmarta lösningar som minskar driftkostnaderna. Det är givetvis fördelaktigt för investerare, men också för samhället som blir allt hållbarare.

Summering Wallenstam – En Fastighetsaktie

Wallenstam är ett fastighetsbolag baserat i Göteborg. De innehar fastigheter för så väl affärsverksamheter som bostäder och förvaring. Dessa är placerade i Upsala, Stockholm och Göteborg. Genom att investerar i Wallenstam kan du eventuellt få substansrabatt.

Bolaget eftersträvar att generera en stabil utdelning över tid, oavsett konjunktur. Det görs genom återinvestering i verksamheten i form av nybyggnation kombinerat med hållbarhetstänk.

Här kan du läsa mer om Castellum och Hufvudstaden.

Castellum – En fastighetsaktie

Castellum – en fastighetsaktie, finns listade på Stockholm Large Cap tillsammans med andra svenska aktiebolag som värderas till en miljard Euro. Bolagets har en uttalad strategi som föranlett att de nu är Europas ledande fastighetsbolag i termer av hållbarhet. Det är en position som företaget har för avsikt att bevaka och bevara genom att integrera hållbarhetstänk i allt de gör.

Castellum – en fastighetsaktie har tillgångar utspridda över hela 17 olika orter i Sverige. Dessutom har de expanderat över Öresundsbron och förvärvat fastigheter och mark även i Köpenhamn. Således skiljer de sig från det konkurrerande Lundbergsbolaget Hufvudstaden som valt att begränsa sig till Göteborg samt Stockholm.

Vad gör Castellum till en intressant fastighetsaktie

Det finns flera anledningar till att äga aktier i fastighetsbolag i allmänhet, och i Castellum i synnerhet. Några av de faktorer som gör aktier inom sektorn till populära investeringar är:

 • Erbjuder exponering mot fastighetsmarknaden
 • Det finns fastighetsaktier med hög utdelning
 • Inflationsskydd

De ovanstående punkterna är generella för fastighetsbranschen, men det finns punkter som skiljer Castellum – en fastighetsaktie, från mängden.

 • Castellum har fastigheter i många städer
 • Internationell exponering
 • Långsiktigt hållbarhetstänk

Castellum erbjuder inflationsskydd

En av de främsta anledningarna för gemeneman att äga fastighetsaktier är inflationsskyddet det innebär. Anledningen till det är att aktier likt Castellum – en fastighetsaktie, har intäkter främst från hyror. Traditionellt sett har förändringar i hyror varit starkt korrelerade med inflationen. Dessutom är fastigheter en tillflyktsort för investerare när hög inflation råder. Dessa faktorer medför att inflationsskyddande egenskaper kan tillskrivas Castellum.

Traditionellt ökande utdelning i Castellum

En annan sak som många investerare finner intressant med Castellum är att de traditionellt erbjudit en tilltagande utdelning. I årsrapporten för 2019 publicerades bilden nedan, i vilken du tydligt kan se hur Castellum varit en av de fastighetsaktier med hög utdelning som handlats på den svenska aktiebörsen.

Castellum - en fastighetsaktie
Castellum – en fastighetsaktie

Castellum – en fastighetsaktie med geografisk spridning

Om du överväger att köpa fastighetsaktier med hög utdelning kan Castellum vara ett intressant alternativ likt du kan se ovan. Men den framtida utdelningen är beroende av att bolaget går med vinst. Så, hur ser framtidsutsikterna ut för detta bolag?

Genom att ha en bra riskspridning i termer av geografisk allokering erbjuder Castellum bra diversifiering av fastighetstillgångarna. Skulle en region drabbas av något oförutsett finns det andra områden som kan stötta verksamheten. Med den internationella expansionen stiger graden av diversifiering ytterligare. Dessutom får Castellum en ökad exponering mot utländsk valuta, vilket även det kan ses som riskspridning.

Castellum – en fastighetsaktie för hållbarhet

Ytterligare en faktor som bidrar till att Castellum på lång sikt har förutsättningar för att generera aktieägarvärde är des hållbarhetsarbete. Genom att implementera ett grönt tänk genom verksamheten kan de tillhandahålla tjänster som det råder ett stigande intresse för. Således har Castellum intagit en position på fastighetsmarknaden som kan gynna dem på lång sikt.

Summering Castellum – en fastighetsaktie

Castellum är ett fastighetsbolag som är listat på Stockholm Large Cap. Dess fastigheter återfinns i 17 olika svenska städer samt i Köpenhamn. Genom att implementera ett hållbarhetstänk genom hela organisationen har bolaget tagit ledarsätet på området bland de konkurrerande svenska fastighetsbolagen.

Här kan du läsa mer om Wallenstam och Hufvudstaden.

Fastighetsaktier – Köp fastigheter med aktier

Att ha en del fastighetsaktier i sin aktieportfölj är inte fel och något som kan vara värt att inkludera om man inte redan gjort det. Fastighetsaktier erbjuder en diversifiering mot övriga börsen och även om det finns en hel del korrelation så är den inte 100% gentemot exempelvis OMX30.

Genom att investera i fastighetsaktier så kan du därför sänka risken. Fastighetsaktier har varit heta i många år och också varit en bra investering långsiktigt.

Om det kommer att bli så även framöver är svårt att veta naturligtvis. En faktor som talar för detta är att det historiskt varit en fantastisk bransch att äga aktier inom. De senaste 3 åren har exempelvis fastighetsaktier gått upp över 50%. Det senaste året så har fastighetsaktier gått upp 3,4% vilket man kan jämföra med börsindex som gått ned 2,8% i skrivande stund.

Det som talar emot fastighetsaktier och som skulle vara den största risken i sektorn är det i dagsläget låga ränteläget. Skulle räntorna återgå till lite mer normala nivåer så kommer troligvis fastighetsaktier gå ned kraftigt.

Jag har ett flertal liknande fastighetsaktier i de portföljer som finns tillgängliga på Samuelssons Rapport. Där har jag plockat ut de fastighetsaktier som jag anser vara de mer robusta och som har framtiden för sig. Mer här om det.

 

Vilka fastighetsaktier skall jag välja?

Jag både äger och har ägt fastighetsaktier i många år. I våra portföljer som finns på Samuelssons Rapport så har vi varit aktiva i denna sektor sedan vi startade portföljerna 2008. I dagsläget äger vi 4 aktier i portföljerna Small cap och Large Cap. 2 av de mest långsiktiga innehaven är Wallenstam och Castellum. De 2 andra som vi har i portföljerna har långsiktigt gett ännu bättre avkastning än dessa 2 fastighetsaktier.

Nedan listar vi 27 olika fastighetsaktier med en länk till Avanza om du vill läsa mer om varje fastighetsaktie.

 

29 fastighetsaktier i Sverige och utomlands

D. Carnegie & Co B

Catena

Victoria Park B

Platzer Fastigheter Holding B

Castellum

Fast Partner

Wihlborgs Fastigheter

Hemfosa Fastigheter

Sagax B

ALM Equity

Kungsleden

HEBA B

Atrium Ljungberg B

Fast. Balder B

Diös Fastigheter

Covivio SA – Frankrike

Wallenstam

Icade SA  – Frankrike

Gecina SA  – Frankrike

Altarea SCA   – Frankrike

Cofinimmo SA  – Belgien

Hufvudstaden A

Aedifica SA – Belgisk fastighetsaktie

Klövern B

Klepierre SA – Fransk fastighetsaktie

Eurocommercial Properties NV – Holland

Nexity SA – Frankrike

Covivio Hotels SCA   – Frankrike

Wereldhave NV   – Holländsk fastighetsaktie

 

Fastighetsaktier med hög utdelning – lista med köpvärda aktier

Avanza har en också en bra lista på fastighetsaktier. Du kan där även se utvecklingen det senaste året samt hur många av Avanzas kunder som äger aktien. En bonus är att du också kan hitta utländska fastighetsaktier i listan.

 

bäst fastighetsaktier på börsen 2020
bäst fastighetsaktier på börsen 2020

 

I samma lista ovan kan man även förutom utvecklingen idag se den för det senaste 3 månaderna. året och de senaste 3 åren.

Så här har utvecklingen sett ut för de senaste 3 åren för fastighetsaktier.

 

fastighetsaktier bäst 3år

 

Här är fastighetsaktiers utveckling de senaste året.

 

fastighetsaktier 2018

 

Index för fastighetsaktier i Sverige – Samuelsson Rapports Fastighetsaktieindex

Här nedan har jag gjort ett fastighetsakteindex som jag uppdaterar veckovis. I indexet finns följande aktier. Atrium Ljungberg, Balder, Castellum, Diös Fastigheter, Fabege, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Platzer Fastigheter, Sagax och Wallenstam.

Uppdateras veckovis –  senaste uppdatering 13 april 2020

Fastighetsaktieindex

Fastighetsbolagsaktier och deras aktuella substansvärden idag

Substansvärdet kan vara intressant att följa i dina fastighetsbolag och dess aktier. Om du vill följa fastighetsaktiers substansrabatt och substanspremie så kan du gör det nedan.

Läs gärna mer här.

Uppdateras veckovis

 

Aktie Substansv Pris
Atrium Ljungberg B 202.00 136.40 +32.48%
Brinova Fastigheter B 23.04 25.60 -11.11%
Castellum 193.00 171.45 +11.17%
Catena 208.16 310.50 -49.16%
Corem Property Group B 18.54 18.70 -0.86%
Diös Fastigheter 75.10 60.30 +19.71%
Eastnine 137.00 111.60 +18.54%
Fabege 152.00 116.95 +23.06%
Fast. Balder B 345.76 386.00 -11.64%
Fastpartner A 84.30 70.10 +16.84%
HEBA B 81.87 86.00 -5.04%
Hufvudstaden A 195.00 125.40 +35.69%
John Mattson Fastighetsföret. 111.07 138.40 -24.61%
K-Fastigheter 74.96 210.40 -180.68%
Klövern B 22.44 13.25 +40.95%
Kungsleden 94.48 74.80 +20.83%
NP3 Fastigheter 70.36 79.80 -13.42%
Nyfosa 71.18 60.30 +15.29%
Pandox B 186.97 103.20 +44.80%
Platzer Fastigheter Holding B 89.00 75.00 +15.73%
Sagax B 56.77 105.00 -84.96%
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B 19.52 18.95 +2.92%
Stendörren Fastigheter B 126.72 108.00 +14.77%
Wallenstam B 92.60 101.30 -9.40%
Wihlborgs Fastigheter 143.77 139.80 +2.76%

Vad skall man tänka på om man vill investera i fastighetsaktier? Datan i tabellen hämtas från fbindex.se. En mycket bra sida med info om denna typ av bolag.

Det finns mycket man bör ta i beaktande om man vill investera i fastighetsaktier. Här följer några tips på olika saker att fundera och som kan vara kurspåverkande framöver.

 • Ränteläget. Låga räntor innebär oftast stigande fastighetspriser och högre aktiepris för fastighetsaktier. Vilken trend har räntorna idag och hur kommer det se ut imorgon?
 • Direktavkastning och utdelningen. Gillar du utdelningar? Detta kan vara en viktig del att analysera om du vill pricka rätt fastighetsaktier. Se nedan lista från Placera.se.
 • Hur påverkar E-handeln fastighetsbranschen? Mycket av handeln flyttar till internet och bort från traditionella köpcentrum och butiksgator. Detta kan påverka fastighetsaktier mer än vad man tror.
 • Utdelningstillväxten. Har bolaget en bra historik med stigande utdelningar under en längre tid? Det kan vara en viktig faktor om du vill investera i fastighetsaktier.
 • Räntekänsliga aktier? Har du alltför många räntekänsliga aktier i din portfölj? Då kanske du bör vara försiktig med att lägga till alltför många fastighetsaktier. Personligen tycker jag dock att en del av en investerares portfölj bör finnas inom fastighetsaktier.
 • Substansrabatt och substanspremie. Detta kan vara ett viktigt nyckeltal att beakta och analysera hos fastighetsaktier. Se nedan lista från Placera.se.
 • P/E talet. Detta är ett av de vanligaste nyckeltalen som används av många för att se om fastighetsaktier är köpvärd eller inte.

 

 fastighetsaktier Kurs/Subst. -18 Kurs/Subst. -19
Klövern 75,0% 70,1%
Kungsleden – fastighetsaktier 79,4% 75,6%
Atrium Ljungb. 79,9% 75,6%
Hufvudstaden 80,0% 77,4%
Diös 87,1% 79,9%
Wihlborgs 87,9% 81,8%
Fabege 89,5% 84,0%
Platzer 90,2% 83,2%
Balder – fastighetsaktier 90,5% 82,1%
Castellum 93,0% 88,7%
Hemfosa 97,2% 90,1%
Wallenstam 101,9% 97,2%
FastPartner 102,6% 96,0%
Oscar Prop. 107,0% 97,1%
Catena – fastighetsaktier 109,6% 102,5%
Victoria Park 124,7% 111,7%

 

 fastighetsaktier Kurs. 6 mån. P/e -19 Dir.avkast. -18 Dir.avkast -19
Platzer 32% 12,2 2,9% 3,2%
D. Carnegie 30% 28,9 0,0% 0,0%
Victoria Park 28% 21,7 1,3% 1,5%
Catena 22% 11,2 3,4% 3,7%
Amasten 21% 15,2 0,0% 0,0%
Fabege 14% 24,2 2,4% 2,6%
FastPartner 9% 11,3 3,0% 3,2%
Kungsleden 5% 12,6 3,8% 4,0%
Balder 5% 14,5 0,0% 0,0%
Hemfosa 5% 11,6 4,3% 4,5%
Atrium Ljungb. 5% 15,7 3,4% 3,6%
Castellum – fastighetsaktier 5% 14,3 4,0% 4,2%
Wihlborgs 5% 12,1 3,3% 3,5%
Sagax 3% 11,1 1,9% 2,1%
Pandox 2% 13,8 3,3% 3,7%
Wallenstam 0% 30,7 2,4% 2,5%
Klövern -1% 9,5 4,2% 4,4%
Magnolia -2% 5,1 3,8% 4,6%
Diös – fastighetsaktier -2% 8,3 5,7% 6,1%
Bonava -4% 11,1 4,7% 4,5%
Hufvudstaden -5% 24,3 2,9% 3,0%
Oscar Prop. -10% 6,0 0,0% 0,0%
JM – fastighetsaktier -10% 10,3 6,0% 6,1%
Tobin -38% 1,9 0,0% 0,0%

Fastighetsaktierna på svenska börsen

Här nedan listar vi mer information om fastighetsaktier.

 

D. Carnegie & Co B

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag som äger, förädlar och utvecklar fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden. Bolaget förvaltar beståndet under varumärket Graflunds.

Börsvärde: 14 549.82 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2620
Webbsida: www.dcarnegie.se

Mer information om bolaget på Avanza. D. Carnegie & Co B

Catena

Catena är ett fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Börsvärde: 7 155.24 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 1364
Webbsida: www.catenafastigheter.se

Mer information om bolaget på Avanza. Catena

Victoria Park B

Victoria Park är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende samt förvaltningsfastigheter. Verksamheten är främst inriktad på bostadsfastigheter i södra Sverige.

Börsvärde: 8 889.20 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2121
Webbsida: www.victoriapark.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Victoria Park B

Platzer Fastigheter Holding B

Platzer är ett fastighetsbolag verksamt i Göteborgsområdet. Företaget äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd omfattande drygt 60 fastigheter på 460 000 kvm kommersiella lokaler. Fastigheterna är till största delen koncentrerade till centrala och västra Göteborg.

Börsvärde: 7 076.12 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2190
Webbsida: www.platzer.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Platzer Fastigheter Holding B

Castellum

Castellum är ett fastighetsbolag med fokus mot kommersiella fastigheter i Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Fastigheterna ägs och förvaltas av de sex helägda dotterbolagen Eklandia Fastighets AB, Harry Sjögren, Fastighets AB Briggen, Fastighets AB Brostaden, Fastighets AB Corallen och Aspholmen Fastigheter.

Börsvärde: 43 029.18 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 27951
Webbsida: www.castellum.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Castellum

Fast Partner

FastPartner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter. Fokus ligger på kommersiella fastigheter och drygt hälften är produktions- och logistik/lager fastigheter. Bolagets fastighetsportfölj består av 180 fastigheter. Bolaget har fastigheter i Stockholm, Gävle, Malmö, Norrköping, Eskilstuna och Göteborg.

Börsvärde: 9 913.48 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 1277
Webbsida: www.fastpartner.se

Mer information om bolaget på Avanza. Fast Partner

Wihlborgs Fastigheter

Wihlborgs är ett fastighetsbolag med verksamheten koncentrerad till Öresundsregionen. Tyngdpunkten ligger på kommersiella fastigheter i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Kontor och butiker står för 80% av redovisat värde.

Börsvärde: 16 007.72 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 3758
Webbsida: www.wihlborgs.se

Mer information om bolaget på Avanza. Wihlborgs Fastigheter

Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som är verksamt inom långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheter samt förvärv och försäljning av fastigheter. Företagets fastigheter finns i Sverige och Norge och den största delen av fastighetsbeståndet utgörs av Samhällsfastigheter (fastigheter där det bedrivs skattefinansierad verksamhet). I fastighetsbeståndet finns även kontorsfastigheter i tillväxtkommuner och logistikfastigheter.

Börsvärde: 19 825.48 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 11084
Webbsida: www.hemfosa.se

Mer information om bolaget på Avanza. Hemfosa Fastigheter

Sagax B

Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter, främst inom segmentet lager och lätt industri. Sverige står för den största delen av hyresvärdet drygt 70%, men bolaget är även verksamt i Finland ,Tyskland och Danmark. Sagax fastighetsbestånd består av 201 fastigheter med en total uthyrningsbar area om 1707 Tkvm. Sagax hette tidigare Effnet.

Börsvärde: 19 031.91 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 1428
Webbsida: Fastighetsmäklare Värmdö

Mer information om bolaget på Avanza. Sagax B

ALM Equity

ALM Equity AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer framför allt bostadsprojekt. De geografiska marknaderna är Stockholm. Uppsala, Mälardalen och semesterorter i Sverige.
Börsvärde: 1 980.15 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 238
Webbsida: www.almequity.se

Mer information om bolaget på Avanza. ALM Equity

Kungsleden

Kungsleden är ett fastighetsbolag inriktat på fastighetshandel och fastighetsförvaltning. Portföljen är uppdelad i åtta kluster – Kista City, Danderyd Kontor, Innerstaden Stockholm, Västberga i Stockholm, Västerås City, Finnslätten Industriområde i Västerås, Högsbo i Göteborg och Hyllie i Malmö.

Börsvärde: 13 999.65 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 4729
Webbsida: www.kungsleden.se

Mer information om bolaget på Avanza. Kungsleden

HEBA

HEBA Fastighets AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder i flerfamiljshus samt lokaler i Stockholmsområdet. HEBAs största marknad är Stockholm-Söderort, som står för drygt hälften av hyresintäkterna.
Börsvärde: 4 809.12 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 642
Webbsida: www.hebafast.se
Mer information om bolaget på Avanza. HEBA B

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag med fokus på att utveckla stadsmiljöer för kontor och handel, kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Verksamheten är koncentrerad till tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.  I koncernen ingår även det helägda byggmästarbolaget TL Bygg.
Börsvärde: 20 489.35 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 2762
Webbsida: www.atriumljungberg.se
Mer information om denna fastighetsaktie på Avanza: Atrium Ljungberg B

Fastighets AB Balder

Balder är ett fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd omfattande kommersiella lokaler och bostäder. Knappt hälften av fastighetsbeståndet värde utgörs av bostäder.
Börsvärde: 41 760.00 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 5972
Webbsida: www.balder.se

Mer information om denna fastighetsaktie på Avanza: Fast. Balder B

Diös Fastigheter

Diös Fastigheter är ett fastighetsförvaltande bolag med verksamhet i norra Sverige. Fastighetsbeståndet utgörs huvudsakligen av centralt belägna kommersiella fastigheter. Bolagets fastighetsportfölj utgjordes av 353 fastigheter med en total uthyrbar yta av 1400 Tkvm.
Börsvärde: 7 579.78 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 7044
Webbsida: www.dios.se

Mer information om bolaget på Avanza. Diös Fastigheter

Wallenstam

Wallenstam bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Fastighetsinnehavet är koncentrerat till Göteborg och Stockholm. Bostäder med 7300 lägenheter utgör halva fastighetsbeståndet. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi genom egna vind- och vattenkraftverk och har 64 vindkraftverk i drift.
Börsvärde: 27 604.50 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 4876
Webbsida: www.wallenstam.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Wallenstam

Hufvudstaden

Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Bolagets verksamhet är organiserad i tre affärsområden:
* Stockholm Östra City: Östra delen av fastighetsbeståndet i Stockholm inklusive NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg och parkeringshuset Parkaden.
* Stockholm Västra City: Omfattar fastigheterna väster om Sveavägen.
* Göteborg: Samtliga fastigheter i Göteborg exklusive NK-varuhuset.
Börsvärde: 28 141.42 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 6112
Webbsida: www.hufvudstaden.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Hufvudstaden A

Klövern

Klövern är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella lokaler i tillväxtregioner. Affärsenheterna är indelade i fyra regioner, Syd, Öst, Stockholm samt Mellan/Norr..
Börsvärde: 9 755.34 miljoner
Aktieägare hos Avanza: 6677
Webbsida: www.klovern.se

Mer information om fastighetsaktier och bolaget på Avanza. Klövern B


Det finns samarbetslänkar i denna artikel om fastighetsaktier till Avanza.

Hufvudstaden – En fastighetsaktie

Hufvudstaden – en fastighetsaktie,  är ett svenskt fastighetsbolag med tillgångar i Stockholm samt Göteborg. De äger även varumärket NK. För dig som söker inflationsskydd i din aktieportfölj kan en placering i Hufvudstaden – en fastighetsaktie, vara intressant. Hufvudstaden är en svensk fastighetsförvaltare med fokus på de två metropolerna Göteborg samt Stockholm. Med starka majoritetsägare och fastigheter i attraktiva miljöer kan bolaget utgöra en andel i en långsiktigt hållbar aktieportfölj. I denna text hittar du information om ett av Sveriges mest välskötta fastighetsbolag och mest populära fastighetsaktier, läs vidare för att lära dig mer.

En fastighetsaktie för inflationsskydd

Att vi inledde denna text med att nämna Hufvudstaden som ett potentiellt innehav i syfte att skydda mot inflation beror på ett antal faktorer.

 • Aktier tenderar att stiga i värde i takt med inflationen
 • Intäktsströmmen anpassas följer inflationen
 • Tillgångarnas värde tenderar att korrelera med inflation

Aktier följer inflationen

Att aktier i regel följer inflationen är ingen hemlighet. När investerare runt om i världen ser sig om efter ett inflationsskydd är aktiebörsen en av de första platserna de undersöker. Andra alternativa inflationsskydd har traditionellt sett varit ädelmetaller som guld.

En fastighetsaktie likt Hufvudstaden kan således gynnas av den allmänna trenden att placera tillgångar på aktiebörsen om inflationen skulle ta fart. Men bolagets intäktsmodell är även den väl anpassad för inflationsskydd.

Hufvudstaden - En fastighetsaktie
Hufvudstaden – En fastighetsaktie

Fastighetsaktien Hufvudstadens intäkter stiger med inflationen

För privatpersoner likväl som affärsverksamheter är utgör hyreskostnader en signifikant andel av utgifterna. Eftersom inflation per definition innebär stigande omkostnader, kan vi dra slutsatsen att stigande inflation delvis är en följd av tilltagande hyror. Hufvudstadens huvudsakliga intäktskälla är således anpassad till att tillhandahålla ett inflationsskydd.

Tillgångarnas värde stiger

Eftersom inflation underminerar värdet av en valuta, tenderar värdet av reala tillgångar likt fastigheter att vara relativt gynnsamma investeringar. Med andra ord kan Hufvudstaden vara en bra investering om du söker inflationsskydd.

Men vad skiljer Huvudstaden från andra fastighetsaktier?

Hufvudstaden – En fastighetsaktie med stark ledning

För att långsiktigt vara en bra placering, vill du som investerare se att bolagsstyrelsen har ett starkt intresse i företaget. Givetvis är det även bra om samma personer har en lång historia av att navigera de relevanta omgivningarna framgångsrikt.

En av Sveriges främsta fastighetsmän är starkt involverad inom Hufvudstaden. Majoritetsägaren är nämligen ingen mindre än Fredrik Lundberg som har gjort sig ett namn som en av de skickligaste affärsmännen i landet. Genom att ha ett långsiktigt tänk har han byggt upp ett av Sveriges största investmentbolag, Lundbergföretagen.

Det är inte bara ledningen som gör Hufvudstaden – en fastighetsaktie, till ett intressant investeringsobjekt för dig som söker fastighetsaktier 2021. Även allokeringen av fastighetsinnehavet stärker bolaget.

Fastigheter i Stockholm och Göteborg

De fastigheter som utgör portföljen i Hufvudstaden är samtliga lokaliserade i Sveriges två största städer, Göteborg samt Stockholm. Det medför flera fördelar för investerare likväl som för hyresgäster.

 • Högre efterfrågan ger högre hyresintäkter och kassaflöde
 • Lägre varians
 • Centrerade fastigheter medför bättre kundservice

Eftersom fastigheterna är placerade i storstäder, gynnas Hufvudstaden av urbaniseringstrenden. Således finns det skäl att tro att värdet på tillgångarna kommer att bevaras. Därutöver är läget något som kunderna gärna betalar för, vilket leder till bättre kassaflöden.

Ytterligare en fördel med att äga fastigheter i storstäderna är att en riktigt bra service kan erbjudas till hyresgästerna. Det bäddar för långsiktigt bra affärersrelationer och för en investerare är det av yttersta vikt. Bland annat erbjuder Hufvudstaden alla sina kunder tillgång till vaktmästare, på gångavstånd.

Summering Hufvudstaden – En fastighetsaktie

Hufvudstaden är en av de största fastighetsaktierna i Sverige med Fredrik Lundberg som huvudägare. Bolaget har placerat sina fastighetsinnehav i Sveriges två största städer med bra läge. För somliga kan en investering i Hufvudstaden användas som inflationsskydd eftersom fastighetsaktier har många egenskaper för detta ändamål. Hufvudstaden – en fastighetsaktie, kanske är extra intressant med tanke på att fastigheterna de äger återfinns i Stockholm och Göteborg.

Här kan du läsa mer om Castellum och Wallenstam.